РЕШЕНИЕ №368

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в м.”Копчелево блато” в землището на гр.Велинград.

На основание чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал1, чл.135, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

11

20

29

            Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Не разрешава изработване на ПУП – ЧИ на плана за регулация, като за сметка на УПИ ХХІV-23 „За ЖС, търговия и услуги” да се образуват два нови УПИ, както следва:

            1.Нов УПИ ХХІV-23 – „ЖС, търговия и услуги” – 1067кв.м.

            2.Нов УПИ ХХVІ-23 „ЖС, търговия и услуги” – 533кв.м.

Местност „Копчелево блато” в землището на Велинград, ЕКАТТЕ 10450

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №39 от дневния ред, по вх. №703/16.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!