РЕШЕНИЕ №369

Относно: Разрешение за изработване на ПУП на плана за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП –ПП за трасета на електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 140024 в м.”Копчелево блато”.

На основание чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал1, чл.135, ал.3, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

12

20

29

            Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Не разрешава изработване на ПУП- на плана за регулация и застрояване  за промяна предазначението на земеделска земя и ПУП-ПП за трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 140024.Местност «Копчелево блато», Общ Велинград ЕКАТТЕ 10450.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №40 от дневния ред, по вх. №706/16.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!