РЕШЕНИЕ №371

Относно: Съобщаване на ПУП-ПР нов план за регулация на част от гр.Велинград, включващ кадастрални райони 505,506 по плана на гр.Велинград.

На основание  чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 и чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 а, ал.(1),  чл.135,  ал. 3 от ЗУТ, чл.134, ал. 2, т.2 от ЗУТ, както и по смисъла на § 8, ал.2, т.3 от ЗУТ, чл.16 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

НЕ  ВЪЗРАЗЯВА ПО ИЗРАБОТЕНИЯ ПУП- нов план за регулация на гр.Велинград, включващ кадастрални райони  505, 506 по плана на гр.Велинград.

С плана за регулация дворищно-регулационните линии на имотите, попадащи в тези кадастрални райони се поставят в съответствие с имотните граници на имотите. Уличнорегулационният план не се изменя.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №42 от дневния ред, по вх. №715/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!