РЕШЕНИЕ №372

О

тносно: Съобщаване на ПУП –ПР нов план за улична и дворищна регулация на част от гр.Велинград, включващ кадастрални райони 507 и 508 по плана на гр.Велинград.

На основание  чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 и чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а, ал.(1),  чл.135,  ал. 3 от ЗУТ, чл.134, ал. 2, т.2 от ЗУТ, както и по смисъла на чл.16 и чл.17, ал.2, т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

    НЕ  ВЪЗРАЗЯВА ПО ИЗРАБОТЕНИЯ ПУП– нов план за улична и дворищна регулация на част от гр.Велинград, включващ кадастрални райони  507 и 508 по плана на гр.Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №43 от дневния ред, по вх. №714/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!