РЕШЕНИЕ №373

Относно: Даване съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.10 по плана на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА; чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

              Отлага за следващо заседание на Общински съвет – Велинград разглеждането на предложението за  даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ХІІІ-390, „За търговия и услуги” в кв. 10 по плана на с. Света Петка.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №44 от дневния ред, по вх. №716/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!