РЕШЕНИЕ №374

Относно: Даване съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.1 по плана на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА; чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, §8 от ЗУТ, както и във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. Даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № VІ-2 в кв. 1 по плана на с. Света Петка, така че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по Заповед № 1198/24.11.1989 г. на Председателя на ИК на ОбНС-Велинград. Във връзка с това се променят и регулационните граници на съседните УПИ №№ ІІ-общ., ІV-3, V-4 и VІІ /без отреждане/ в същия квартал.

2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши последващите процедури по ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №45 от дневния ред, по вх. №717/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!