РЕШЕНИЕ №375

Относно: Даване съгласие за сключване на предварителен договор между Община Велинград и собственик на УПИ в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева и  съгласие за изработен проект за изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ; чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, между Община Велинград- собственик на урегулирани поземлени имоти № VІІ-60, общ., Х-общ., ХІ-общ.  и ХІІ-общ. в кв. № 9 по плана на с.Долна Дъбева и собственика на урегулиран поземлен имот №VІ-62 в кв. № 9 по плана на с.Долна Дъбева- наследници на Юри Алдинов Пепелянов за изменение на влязъл в сила регулационен план.

            2. Дава съгласие за изработения проект за изменение на влязъл в сила ПУП – план за регулация, засягащ  урегулиран поземлен имот № VI-62, като вътрешно регулационните му граници се поставят в съответствие с границите на имот пл. № 62, реализирани на място.

          Във връзка с това се променят и границите на УПИ №№ V-63, VІІ-60, общ., Х-общ., ХІ-общ.  и ХІІ-общ. в кв. № 9 по плана на с.Долна Дъбева, съгласно представения проект.

         

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №46 от дневния ред, по вх. №718/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!