РЕШЕНИЕ №376

Относно: Съобщаване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация, засягащ част от кв.6 и от кв.1 по плана на с.Всемирци.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл. 124б, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

І. Не  възразява по проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ част от кв. 6 и част от кв. 1 по плана на с. Всемирци, така че:

1. вътрешните регулационни линии на ІV-16 в кв. 6  се поставят в съответствие с одобрените имотни граници по Заповед № 1654/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград.

2. УПИ №  ІV в кв. 6 се отрежда освен за имот пл. № 6  и за имот пл. № 219.

3. променят регулационните граници на УПИ № V-67 и № VІІ-68 в същия квартал № 6.

4. Променя се улица с ос.т. 18-4, като се обособява нова улица с ос.т. 18-18а-18б-4 с ширина5 м. по съществуващите на място огради.

5. Обособява се нова пешеходна алея, съществуваща на място,  със ширина2,5 м, между УПИ № ІV-16, V-67 и VІІ-68 в кв. 6.

6. Променят се и границите на УПИ № ІV-17 и № Х-68 в кв. 1 по плана на с. Всемирци.

Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в проекта.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши последващите процедури по ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №47 от дневния ред, по вх. №724/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!