РЕШЕНИЕ №378

Относно: Даване съгласие за проект за ЧИПРЗ на УПИ ІХ – търговия и услуги в кв.9 по плана на с.Медени поляни.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно проект за ЧИПРЗ на УПИ ІХ- „Търговия и услуги” в кв.9 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград.

С проекта за ЧИПР, дворищната регулация се изменя, като за сметка на част от УПИ VІІІ – „Съвет, поща, културен дом”, се разширява УПИ ІХ – „Търговия и услуги” с 40кв.м. Образува се нов УПИ №ІХ – „Търговия и услуги” с площ 80кв.м.

С проекта за ЧИПЗ се предвижда застроително петно до два етажа свободно застрояване в кв.9 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №49 от дневния ред, по вх. №727/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!