РЕШЕНИЕ №379

Относно: Даване съгласие за изготвен проект за ЧИПР на УПИ І – „Общежитие” в кв.6 по плана на с.Медени поляни.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и §8 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно изготвяне на проект за ЧИПР на УПИ І – „Общежитие” в кв.6 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград.

С проекта за ЧИПР, уличната регулация се променя, улица с о.т.№№25-24, като минава по имотните граници на ПИ №153 и №154. Образува се нова улица тупик от улица с о.т.№№26-62 с ширина 4м. върху съществуващата на място пътека до УПИ V-125.

Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ І- „Общежитие”, ІV-общ., ХІІІ-общ. и ХІV-общ. се образуват нови парцела по имотните граници на ПИ №151, 152, 153 и 154, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници, във връзка с §8 от ЗУТ. Образуват се нови УПИ І-общ., УПИ №ІІ-общ., УПИ №ІІІ-общ., УПИ №ІV-общ., УПИ №V-125, УПИ №ХІІІ-общ. и УПИ ХІV-общ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №50 от дневния ред, по вх. №726/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!