РЕШЕНИЕ №380

Относно: Удължаване срок на договор за наем на общински имот сключен между Община Велинград и ЕТ „Милчо Милев”.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 и ал.7 от ЗОС, чл.3.1., изр.2 от сключен Договор за отдаване под наем на общински имот №400/08.09.2011г. и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Дава съгласие за удължаване на срока на Договор №400/08.09.2011г., сключен между Община Велинград и ЕТ „Милчо Милев” с още 5 /пет/ години от датата на изтичане на настоящия договор.

2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи Анекс към договора, съгласно т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №52 от дневния ред, по вх. №746/22.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!