Сесия 2014-11-27

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Грашево, Община Велинград” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” в размер до 300 000,00лв. РЕШЕНИЕ №382

Докл.:Ф.Ангелов

 1. Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕ №383

Докл.:Д.Кехайова

 1. Увеличение капитала на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 384

Докл.:д-р Ташев, К.Димова

 1. Промяна в Решение №337/05.08.2008г. на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ № 385

Докл.:Н.Стефанова

 1. План за интегриране на ромите в Община Велинград 2014-2017г.РЕШЕНИЕ № 386

Докл.:Н.Стефанова

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ № 387

Докл.:Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – петно №1, находящо се в кв.44 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 388

Докл.:Й.Петрова, Г.Янев

 1. Удължаване срок на договор за наем на общински имот.  РЕШЕНИЕ № 389

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Изменение срока на Договор №688/07.11.2014г.сключен между Община Велинград и „ИВЕЛИ ТРАНС” ЕООД за наем на общински имот. РЕШЕНИЕ № 390

Докл.:Г.Янев

 1. Удължаване срока на Договор №32 и №33 от 10.01.2010г. сключен между Община Велинград и „Маракан БГ” ЕООД.РЕШЕНИЕ № 391

Докл.:Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Алиш Алишов Трончев в землището на с.Грашево. РЕШЕНИЕ № 392

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Осман Мустафов Алендаров в землището на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ № 393

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мустафа Асанов Пехливанов в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 394

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Ахмед Ибриямов Налбантов в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 395

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Георги Кръстев Балтаджиев в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 396

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мехрема Мустафова Белчова в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 397

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Муса Мустафов Перчинков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 398

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Ахмед Ахмедов Байрямов  в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 399

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Идриз Мустафов Ашиков в землището на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ № 400

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Идриз Мустафов Ашиков в землището на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ № 401

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Извършване замяна на общински земеделски имот в м.”Марина ливада” с имот собственост на Ботьо Костадинов Наков в м.”Казаков въбел” по КВС за землището на гр.Велинград, върху който се предвижда да бъде изграден приют за бездомни кучета. РЕШЕНИЕ № 402

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот в м.”Копчелево блато” по КВС на гр.Велинград и одобряване на оценка от лицензиран оценител.РЕШЕНИЕ № 403

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Погасяване на нереализирано право на строеж върху общински  имот-УПИ №ІV-3161 в кв.184А по плана на гр.Велинград, учредено с Договор №429/27.09.2007г. РЕШЕНИЕ № 404

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №ХІІ-311 с площ 1316кв.м., находяща се в кв.21 по плана на с.Света Петка на собственика на законно построена сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ № 405

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ между Община Велинград в качеството си на собственик на имоти находящи се в кв.94 по плана на с.Драгиново и н-ци на Юкуб Асан Таянджиев. РЕШЕНИЕ № 406

Докл.:Г.Христозов

 1. Даване съгласие за сключване на договор с лице/лица с висше образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика съгласно чл.108, ал.1, т.4 от Закона за горите за извеждане на санитарна сеч, поради падналия през м.октомври мокър сняг в имоти общинска собственост в землището на с.Грашево. РЕШЕНИЕ № 407

Докл.:инж.М.Гунчева

 1. Даване съгласие за сключване на договор с лице/лица с висше образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика съгласно чл.108, ал.1, т.4 от Закона за горите за извеждане на санитарна сеч, поради падналия през м.октомври мокър сняг в имоти общинска собственост в землището на с.Чолакова. РЕШЕНИЕ № 408

Докл.:инж.М.Гунчева

 1. Изменение на плана за регулация в кв.40 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ № 409

Докл.:А.Байрактар,инж.И.Николов

 1. Проект за ЧИПР за улица в кв.9, 11 и 12 по плана на с.Мече корито, Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 410

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Одобряване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в м.”При с.Пашово” по КВС на с.Пашово, землище Велинград. РЕШЕНИЕ № 411

Докл.:инж.И.Николов

 1. Даване разрешение за изработване и разглеждане на ПУП –план схема за подземна кабелна мрежа на „Кабелна мрежа за електронни съобщения/аналогова и цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет/ в гр.Велинград на „Телекабел” АД гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ № 412

Докл.:арх.Ели Крайчева, инж.И.Николов

 1. ПУП – план за регулация на улици между квартали 8 и 11 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ № 413

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Одобряване на ПУП –ПР нов план за улична и дворищна регулация на част от гр.Велинград, включващ кадастрални райони 507 и 508 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 414

Докл.:инж.И.Николов

 1. Одобряване на ПУП – ПР нов план за регулация на част от гр.Велинград, включващ кадастрални райони 505, 506 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 415

Докл.:инж.И.Николов

 1. Именуване на улици в район 508 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 416

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.10 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ № 417

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за поправка на одобрен кадастрален план на  кв.7 по плана на с.Долна Дъбева. РЕШЕНИЕ № 418

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна на предназначението на земя от ГФ  в м.”Орлино” по КВС на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ № 419

Докл.:Ах.Байрактар, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изменение регулацията и застрояването на УПИ ІІ-„За квартален клуб” в кв.439 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 420

Докл.:арх.Енев

 1. Даване разрешение за изработване на ПУП – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода в кв.60в по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 421

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.И.Николов

 1. По програмата за работа на ОбС-Велинград:

42.1.Отчети на кметове на кметства и кметски наместници.Основни проблеми на населените места от Общината.

42.2.Отчети на управителя и контрольора на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.01.14г.-30.09.14г.

42.3.Отчети на управителя и контрольора на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за третото тримесечие на 2014г.

43.Разглеждане на Решение №358/30.10.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ № 422

Докл.:Д.Кехайова

44. Прехвърляне на собственост чрез замяна на недвижим имот частна общинска собственост в кв.3442 с имот в кв.4023 собственост на Благовеста Георгиева Владимирова. РЕШЕНИЕ № 423

Докл.:Зл.Златанов

45. Даване съгласие за изработен ПУП – план за регулация за урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ – „За търговия, услуги и спортни дейности” в кв.130 по действащия план на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 424

Докл.:Г.Янев

46. Одобряване на извършен разход за присъединяване на абонати към новоизградена водопреносна мрежа в с.Грашево. РЕШЕНИЕ № 425

Докл.:Р.Ходжов 

47. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно за ПОТ в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 426

Докл.:Н.Бозов

 

Коментарите са изключени!