РЕШЕНИЕ№ 388

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – петно №1, находящо се в кв.44 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Одобрява петно с площ от 50 /петдесет/ кв.м. за разполагане на    преместваем търговски обект, утвърдено от ЕСУТ с Решение ХХV, Протокол №7 от 22.10.2014 година.

2. Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот: петно №1  с площ от 50 /петдесет/ кв.м., находящо се в кв.44  по плана на с. Драгиново за разполагане на преместваем търговски обект /павилион/, за срок от 5 години.

3.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 158.50 /сто петдесет и осем лева и петдесет ст. /  без ДДС.

4.Определя  за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

…………….

 

 

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.2014г., Протокол №19, точка №8 от дневния ред, по вх. №820/17.11.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!