РЕШЕНИЕ № 389

Относно: Удължаване срок на договор за наем на общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 и ал.3 от ЗОС, сключен договор за отдаване под наем на общински имот №17/20.01.2010г. и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие за удължаване срока на Договор №17/20.01.2010г., сключен между Община Велинград и „ИВАНА МОД” ЕООД с още 5 /пет/ години от датата на изтичане на настоящия договор.

 

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.2014г., Протокол №19, точка №9 от дневния ред, по вх. №857/20.11.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!