РЕШЕНИЕ № 390

Относно: Изменение срока на Договор №688/07.11.2014г.сключен между Община Велинград и „ИВЕЛИ ТРАНС” ЕООД за наем на общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.14, ал.3 и ал.7 от ЗОС, сключен договор за отдаване под наем на общински имот №688/07.11.2014г. и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за изменение на срока на Договор №688 от 07.11.2014г. сключен между Община Велинград и „ИВЕЛИ ТРАНС” ЕООД, като текста в чл.2:”Настоящият договор се сключва за срок от 5 /пет/ години се замени с текста: „настоящият договор се сключва за срок от 10 /десет/ години”.

            2.Упълномощава Кмета на Общината да сключи Анекс към  Договор №688/07.11.2014г.

 

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.2014г., Протокол №19, точка №10 от дневния ред, по вх. №826/17.11.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!