Сесия 2014-12-18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   18.12.2014г. /четвъртък/ от 09,3. при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Проект за допълване и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот с пл.№8891-общ.в кв.3 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №427
 2. Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ №428
 3. Определяне на Общински съвет като заинтересована страна по отношение информацията, обсъждането и вземането на решение за реализацията на инвестиционно предложение за „Добив и преработване на волфрам съдържащи руди от находище „Грънчарица център – Община Велинград” на „РЕСУРС-1”АД гр.Пловдив. РЕШЕНИЕ №429
 4. Упълномощаване по реда на чл.99, ал.6 от ЗООС. РЕШЕНИЕ №430
 5. Разрешение за изготвяне и одобрение на бъдещи подробени устройствени планове, във връзка със Закона за подземните богатства. РЕШЕНИЕ №431
 6. Удължаване срока на издадената запис на запис от Община Велинград в полза на ОП „Регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по договор сключен между Община Велинград и Управляващия орган на ОП”Регионално развитие 2007-2013г.” „В подкрепа за следващия програмен период”, проект „Велинград-интегриран град на бъдещето”. РЕШЕНИЕ №432
 7. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране изпълнението на проекти. РЕШЕНИЕ №433
 8. Изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №434
 9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №435
 10. Даване на съгласие за завеждане на иск за делба за прекратяване на съсобственост в недвижим имот пл.№7696 в кв.424 с площ от 2729кв.м. по действащия регулационен план на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №436
 11. Изпълнение решенията на ОбС за периода м.юли 2014г.-м.септември 2014г. РЕШЕНИЕ №437
 12. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „СБР-НК” ЕАД гр.София.РЕШЕНИЕ №438
 13. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Салих Алиев Хърльов в землището на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №439
 14. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Ахмед Османов Садъков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №440
 15. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Ахмед Мехмедов Юруков в землището на с.Драгиново.  РЕШЕНИЕ №441
 16. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Ахмед Салиев Ахм.Юруков в землището на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №442
 17. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Салих и Фатиме Салиеви Юрукови в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №443
 18. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мустафа Махмудов Перчинков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №444
 19. Разрешение за изработване на ПУП –план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП-ПП за трасета на електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 011041 в м.”Анезица”. РЕШЕНИЕ №445
 20. Промяна характера на собствеността на ПИ №214, попадащ в УПИ І-„За озеленяване” в кв.10 по плана на с.Всемирци, кметство с.Света Петка, Община Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост. РЕШЕНИЕ №446
 21. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП-схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода до хотелски комплекс „Примавера” в кв.9 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №447
 22. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП-схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода на ул.”Цар Самуил” до УПИ №ІІ-6651-за почивен дом в кв.383 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №448
 23. Даване на съгласие за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация  в кв.11 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №449
 24.  Даване на съгласие за кандидатстване на община Велинград по Програма BG04 ‘Енергийна ефективност и възобновяема енергия’, грантова схема BG04-02-30 ‘Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Министерство на Икономиката и Енергетиката на РБългария. РЕШЕНИЕ №450
 25. Промяна  в Решение № 337/05.08.2008г. във връзка с промени в ППЗСП. РЕШЕНИЕ №451

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!