Отчет за работата на община Велинград по Закона за достъп до обществена информация за 2014 година

         О Т Ч Е Т

За работата на община Велинград по Закона за достъп до обществена информация

за 2014 година

            През 2014г. в община Велинград са постъпили общо 21 заявления за достъп до обществена информация. От тях 19 писмени  и  2 електронни.Всички постъпили заявления са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация, който е специално обособен в деловодната система.Заедно с електронния се води и регистър на хартиен носител за заявленията .

             Всички заявления за ДОИ, постъпили в община Велинград през 2014год. отговарят на изискванията на чл.25, ал.1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето решение за предоставяне или отказ на обществена информация.

             Постъпилите заявления от субекти на правото на ДОИ през 2014г. са както следва:

-          От граждани на РБългария                                                                         19

-          От фирми                                                                                                           0

-          От неправителствени организации                                                           2

           Процедури за разглеждане и решения за ДОИ:

 

          1.Постъпили заявления за ДОИ                                                                          21

          2.Оставени без разглеждане                                                                              няма

          3.По субекти на правото на ДОИ                                                                       

               – от граждани на РБългария                                                                               21

               – от фирми                                                                                                                 0

               - от неправителствени организации                                                                  2

         4.По вид на заявлението

               – писмени                                                                                                                  19   

              – електронни                                                                                                                2

          5.По вид на информацията

              – официална информация                                                                                        8

             – служебна информация                                                                                           13

        6.По теми

              – упражняване права и законни интереси на                                                      8

               – отчетност на институцията                                                                                       3

              – процес на вземане на решение                                                                              1

              – други теми                                                                                                                     9

       7.Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2014г.

             – предоставяне на свободен ДОИ                                                                              21

            – предоставяне на частичен ДОИ                                                                                   0

            – исканата информация не се предоставя                                                                  0

     8.Срок за издаване на решението за ДОИ

            – веднага                                                                                                                               0

            – в 14 дневен срок                                                                                                            19

            – в законоустановения срок след удължаването му                                              2

     9.Причини за удължаване на срока

            – исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото

              писмено съгласие за предоставяне на ДОИ                                                           2     

 

              Изготвил: Я.Петрова – директор дирекция „АПИО”    

Коментарите са изключени!