Обявления

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 116/11.02.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ІІІ-„ЗА Ш.П.Р.С” в кв. 4201 по плана на гр. Велинград, като:

1. С проекта за ЧИ на ПР на същия се промени предназначението с ново, а именно „ЗА ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, СПА БАЛНЕОЛОГИЯ, БАСЕЙН И СПОРТ- „ЕЛБРУС”.

2. С проекта за ЧИ на ПЗ се предвижда запазване на всички съществуващи постройки на основното и допълващото застрояване и се обособи ново застроително петно до 4 /четири/ етажа, южно от съществуващото основно свързано с основното застрояване, при спазване на всички нормативни отстояния от съседните УПИ-та и със следните параметрите на застрояване: Плътност на застрояване-70%, Кинт-1,5, минимално озеленяване-30%, максимална височина на стрехата до12 м.

Измененията са показани със зелен и червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

11.02.2015 г.

Коментарите са изключени!