Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград

П Р О Е К Т

 

 П Р А В И Л Н И К

за организация на работа на

„Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград“

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 1. (1) С този правилник се учредява „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград“, като се определят органите за управление, реда и условията за кандидатстване, начина на разпределяне на средствата за лечение и източниците за финансиране на фонда.

(2) Целта при създаване на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград“ е финансово подпомагане лечението на деца, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Велинград минимум 3 години, които не могат сами или с помощта на близките си, да осигурят необходимите им средства за лечение.

            Чл. 2. (1) Дейността на Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград се извършва от Комисия, в състава на която могат да участват: общински съветници, представители на общинска администрация и медици, представители на МБАЛ „Велинград” ЕООД или други лица, избрани от Общински съвет Велинград.

(2) При необходимост, в работата на комисията могат да участват и експерти и други специалисти по конкретни случаи.

(3) Средствата от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община  Велинград се отпускат с решение на комисията по ал.1.

            (4) Решенията на комисията по ал.1 се изпълняват от кмета на Община Велинград.

Чл. 3. Административната дейност на комисията се осигурява от служител на общинската администрация, който участва в състава на комисията, като секретар с право на глас.

Чл. 4. Средствата в Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград се осигуряват от:

1. Бюджета на Община Велинград, всяка календарна година, в размер определен от Общинския съвет.

2. Дарители и благотворителни кампании.

3. Отчисления от възнаграждения на работници и служители, проявили солидарност към здравните проблемите на деца.

Чл. 5. (1) Комисията по чл.2:

1. Приема заявления, разглежда преписки и взема решения за отпускане на финансови средства от фонда или прави отказ при не отговарящи на изискванията заявители.

2. Дава методически указания относно процедурите за отпускане и разходване на финансовите средства от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград.

3. Осъществява контрол за спазване изискванията и условията, регламентирани в настоящия правилник при кандидатстване и отпускане на финансова помощ от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград.

4. Обявява изискванията, условията, реда, срока и мястото за прием на документи  на сайта на Община  Велинград.

5. Представя на Кмета на Община Велинград предложение за изплащане на отпуснати средства, одобрени с решение на комисията по чл.2, ал.1.

6. Ежегодно представя доклад и финансов отчет за дейността си по този Правилник пред Общински съвет Велинград.

(2) Кметът на Община Велинград разрешава със заповед отпускането на средства от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград, по реда на този правилник.

(3) Комисията се избира от Общинския съвет за срока на мандата на органите на местното самоуправление.

Чл. 6. Председателят на комисията определя мястото и графика на заседанията на комисията за разглеждане на заявления, подадени по реда на този Правилник.

Чл. 7. (1) 3аседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл. 8. (1) С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й могат да участват лекари, представители на НЗОК или други специалисти, както и граждани и представители на НПО, имащи отношение към конкретния случай.

Чл. 9. Комисията се произнася с  решение по всяка преписка, което съдържа:

 1. Дата на постановяване.
 2. Имената на членовете на комисията, присъствали при постановяване на решението.
 3. Трите имена на лицето заявител, неговия адрес, ЕГН и входящия номер на заявлението му.
 4. Предложение за одобряване на искането, размера на отпуснатите средства за лечение, като конкретно се описва за какво да бъде използвана сумата или  какви разходи за лечение се възстановяват, предложение за отхвърляне искането на заявителите.
 5. Мотиви.
 6. Подписи на състава на комисията.

Чл. 10. (1). За заседанията на комисията се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, взетите решения и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

Чл. 11. Всеки заявител има право да получи препис от протоколите на комисията.

Чл. 12. В тридненен срок след разглеждане на всички заявления, комисията изготвя списък на одобрените за отпускане на финансова помощ за лечение кандидати, като посочва и размерът на отпуснатата сума.

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 13 (1). Със средства от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград се финансира лечението на деца , които отговарят на следните условия:

 1. Да са с постоянен или настоящ адрес на територията на община Велинград минимум три години преди датата на кандидатстване (за деца поне за единия родител).
 2. Доходът на член от семейството да не надвишава:
 • размера на минималната работна заплата за страната при семейства с две и повече лица;
 • двукратния размер на минималната работна заплата при едночленни семейства;
 1. Лечението да не се финансира от НЗОК, застрахователни компании или други източници.
 2. През последните 12 месеца да не са подпомагани с еднократна помощ:
 • по реда на чл.16 от ППЗСП от Дирекция „Социално подпомагане“;
 • по решение на Общински съвет Велинград.
 1. Да не са ползвали финансова помощ за лечение от Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград, през последните 12 месеца.
 2. Да нямат данъчни задължения към Община Велинград.

 (2) При осигурено от заявителя целево дарение, постъпило по сметката на Фонда за лечение на конкретно лице, условията по ал.1, т.2 отпадат.

Чл. 14. (1) Максималният размер на финансовите средства за лечение, отпуснати по реда на този правилник са ……………………….. лева за дете, а в изключителни случаи и повече, но след решение на Общинския съвет.

(2) При изразена воля на дарителя, сумите по ал. 1 могат да бъдат по високи от посочените, за което не е необходима санкция на Общински съвет Велинград.

Чл. 15. Постъпилите заявления за подпомагане от Общинския солидарен фонд  за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград се разглеждат от комисията по чл.2 ежемесечно.

Чл. 16. (1) За всяко заявление се образува преписка. Преписката съдържа заявлението, приложените документи и решението на комисията по чл.2.

(2) Заявлението заедно с преписката се разпределя за подготовка от председателя на комисията на член или членове на комисията, определени съобразно спецификата на случая.

(3) След приключване на подготовката и проучването, на следващото редовно заседание на комисията, преписката се докладва с предложение за решение на комисията, от лицата по ал.2.

Чл. 17. (1) Комисията по чл.2 се произнася с решение след обсъждане, в същото заседание в което преписката е докладвана по реда на чл.16, ал.3.

(2) Комисията по чл.2 отлага за разглеждане в следващо заседание заявление, подадено непълно или неясно, както и тези към които не са приложени достатъчно доказателствени документи за вземане на решение. В този случай комисията по чл.2 уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, за нередовното заявление, като посочва кои нередности следва да се отстранят.  Комисията по чл.2 определя на заявителя  срок  за отстраняване на нередностите, не по-дълъг от един месец, считано от получаване на съобщението по тази алинея.

(3) Ако в срока по ал.2 нередностите не бъдат отстранени, преписката се прекратява.

Чл. 18. Кандидатите получават заверени преписи от решенията по чл.9 и чл.12.

            Чл. 19. Комисията в тридневен срок от заседанието си изготвя предложение до кмета на общината с приложен списък на деца одобрени за отпускане на финансова помощ от фонда с конкретните стойности на помощта или мотиви за отказ.

            Чл. 20. Кметът на общината издава заповед за отпускане на финансова помощ за лечение от фонда, на основание предложението на комисията по чл.2

Чл. 21. Сумите се изплащат на правоимащите лица или на техния законен представител в касата на Община Велинград, като се представя документ за самоличност (акт за раждане при децата) или  се превеждат в посочена от заявителя банкова сметка.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ

 

Чл. 22.(1) Кандидатите за получаване на средства от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца в Община Велинград подават до фонда Заявление за отпускане на финансова помощ за лечение по образец.

(2) Заявлението по ал.1 се изготвя по Приложение № 1, към него се представят следните приложения:

1. Описание в свободен текст на конкретната потребност от подпомагане за лечение.

2. Медицинска документация, свързана с искането за финансова помощ за лечение (епикризи, документи за извършени разходи за лечение и/или оферти от лечебни заведения за предстоящо лечение, ТЕЛК)

3. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”.

4. Копие от акт за раждане на дете заверено от законния му представител с гриф „вярно с оригинала”.

5. Декларация, удостоверяваща семейно положение, имотно и материално състояние, наличие или не на покрит застрахователен риск за съответното заболяване.

Приложение № 2

6. Декларация за доход на семейството за 6 месеца преди внасяне на заявлението и за получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП, по решение на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен фонд за лечение на онкологично болни деца от Община Велинград за последните 12 месеца.  Приложение № 3

7. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на територията на Община Велинград.

8. Удостоверение за липса на задължения от отдел „Местни приходи“ на община Велинград.

(3) При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

ІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ,

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 23. (1) Членовете на комисията по чл.2, ал.1 и лицата по ал.2, както и служителите на общинската администрация, са длъжни да пазят в тайна факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

(2) Преписките заедно с приложените към тях документи се съхраняват в Община Велинград. Достъп до тях имат само членовете на комисията по чл.2, ал.1, лицата по ал.2 и заявителите или техни наследници.

Чл. 24. (1) Сигналите и оплакванията за нарушения на чл.23, ал.1  се разглеждат от Кмета на Община Велинград.

  (2) Ако от събраните по реда на ал.1 материали се установи, че оплакването е основателно, преписката се изпраща от Кмета на Община Велинград по компетентност за разглеждане от Районна прокуратура Велинград.

Приложение 1

ДО

ОБЩИНСКИ СОЛИДАРЕН ФОНД

ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО

НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ  ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от………………………………………………………………………………………………ЕГН……………………

                                               (трите имена):

л.к. №………………………………., изд. на………………………….от…………………..,

                                               

постоянен адрес : гр/с.……………………….……….,

ул./ж.к.„……………………………………………..”, №………..,бл…………., вх.”……..”, ет………, ап……..

настоящ адрес: гр/с.……………………….……….,

ул./ж.к.„……………………………………………..”, №………..,бл…………, вх.”……..”, ет………, ап………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да образувате преписка, която да разгледате и се произнесете с решение по реда на чл. 5, ал.1, т.1 от Правилника за организация и реда на работа на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград, като предложите на Кмета отпускане на финансова помощ за лечение на:

……………………………………………………………………………………,ЕГН: ……………………………

                                                           (трите имена)

с постоянен адрес :…………………………………………………………………………,

ул./ж.к. „…………………………………………………………..”, №…….., бл…., вх.”….”, ет……, ап………,

с настоящ адрес :…………………………………………………………………………,

ул./ж.к. „…………………………………………………………..”, №…….., бл…., вх.”….”, ет……, ап………,

в качеството ми на лице живущо повече от три години с постоянен/ настоящ адрес в Община Велинград,  което се нуждае от финансово подпомагане за провеждане на лечение, моля да ми отпуснете сумата:………………….(………………………………………………………..) лева.

                                                         ( цифром и словом)

Финансовата помощ ми е необходима за (огражда се един от посочените варианти) :

 1. Частично възстановяване на извършени разходи за скъпо струващо лечение.
 2. Предстоящо лечение, за което не разполагам с необходимите средства.
 3. Друго

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Към настоящото заявление прилагам  следните документи:

 1. Описание в свободен текст на конкретната потребност от подпомагане за лечение.
 2. Медицинска документация свързана с искането за финансова помощ за лечение

 / Епикризи,  документи за извършени разходи за лечение и/или оферти от лечебни заведения за предстоящо лечение, ЕР на,ТЕЛК и др./.

 • …………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 1. Копие на документ за самоличност.
 2. Копие от Акт за раждане /за дете/.
 3. Декларация, удостоверяваща семейно положение, имотно и материално състояние, наличие или не на покрит застрахователен риск по образец – Приложение № 2
 4. Декларация за доход на семейството за 6 месеца, преди внасяне на заявлението и за получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП,  по решение на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен фонд за лечение на онкологично болни деца от Община Велинград през последните 12 месеца по образец – Приложение № 3
 5. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на територията на Община Велинград.
 6. Удостоверение за липса на задължения от отдел „Местни приходи“ на Община Велинград.
 7. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

                                                           / други документи/

Дата:………………………….                                            С уважение : ……………….

                                                                                                                      /подпис/

Приложение 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за семейно положение, имотно състояние, наличие или не на покрит застрахователен риск.

Подписаният/ата…………………………………………………………….…………………..……,

ЕГН…………………..л.карта № ………….…….изд. на………..……………от………………………

постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………..

настоящ адрес: ……………………………………………………….…………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М

І. Семейно положение:

……………………………………

Семейството ми включва още:

1.    Съпруг/а………………………………………………..…………………..ЕГН…………………

2. Деца

•      ………………………………………………………………………………ЕГН………………

•      ………………………………………………………………………………ЕГН………………

•      ………………………………………………………………………………ЕГН………………

•      ……………………………………………………………………………….ЕГН………………

II. Имотно състояние:

Аз и членовете на семейството ми притежаваме следните недвижими имоти и моторни превозни средства:

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

III. Застраховки:

1.    Застраховател………………………………………………………………………………………

2.    Покрит застрахователен риск                                                                   за ………………..лв.

( за съответното заболяване)

Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

                                                                  Декларатор……………………

дата:

Приложение 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за доход на семейството, получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП, по Решение на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на деца от Община Велинград.

От…………………………………………………………………….,ЕГН…………………………

л.карта № ………………………….изд. на ………………………..от………………………………….,

постоянен адрес:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

настоящ адрес:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

       Д Е К Л А Р И Р А М

І. Доходите на семейството ми за предходните 6 месеца преди искането за финансова помощ за лечение са:

                                                                              съпруг         съпруга            общо

1. От трудови възнаграждения                         ………         ……….            …………. лв.

2. Пенсия                                                             ………         ………              ………… лв.

3. Месечни помощи /добавки/                          ………         ………              ………… лв.

4. Други доходи                                                  ………         ………              ………… лв.

II. Получени еднократни помощи: /оградете вярното, ако отговорът е „да“, посочете кога и в какъв размер/

1. Получена еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане“, съгл. чл.16 от ППЗСП през последните 12 месеца.- ДА/НЕ

2. Получена еднократна помощ по Решение на Общински съвет Велинград през последните 12 месеца – ДА/НЕ

III. Получена финансова помощ за лечение от Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград през последните 18 месеца  – ДА/НЕ

 /оградете вярното, ако отговорът е „да“, посочете кога и в какъв размер/

Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.

                                                                                         Декларатор…………………….

дата:

Коментарите са изключени!