ЗАПОВЕД №202/26.02.2015 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

№202/26.02.2015 година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение №12/29.01.2015 год. на ОбС-Велинград

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1.На 24.03.2015 година от 10:30 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на

         – Общински имот – петно №2 с площ от 10 /десет/ кв.м., находящо се в двора на ОУ „Иван Вазов” в  кв. 25 по плана на с. Пашови за разполагане на временен търговски обект /павилион/.

         2. Определям начална месечна тръжна наемна цена на горепосоченото петно в размер на 31.70 лв. /тридесет и един лев и седемдесет ст./ без ДДС.

3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната месечна тръжна наемна цена , която се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30 , банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 16.00 часа на 23.03.2015 г.

          4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деведесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден до 16.00 часа от 16.03.2015 год. до деня предхождащ търга.

         5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 23.03.2015 година в отдел УОС, ет.3, ст.44 на Община Велинград .

         6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга до 17.00 часа на 23.03.2015 год.

7.  Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.

9. При явяване само на един от подалите заявление кандидати по т.1,търгът де се проведе при същите условия и място 2 часа по късно на 24.03.2015 година,а при неявяване на нито един кандидат,повторна процедура да се проведе  при същите условия,час и място на 31.03.2015 год. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 16 часа на 30.03.2015 г.

10.Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно ЗОС най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга в един национален ежедневник, един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на ОбА Велинград и сайта на община Велинград.

 

 

 

ИВАН ЛЕБАНОВ ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

Коментарите са изключени!