ЗАПОВЕД`№204/26.02.2015 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

№204/26.02.2015 година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение №11/29.01.2015 год. на ОбС-Велинград

Н А Р Е Ж Д А М :

  1.На 24.03.2015 година от 11:30 часа в малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на - Общински имот – петно №1А с площ от 20 /двадесет/ кв.м., находящо се в кв.44 по плана на с. Драгиново за разполагане на временен търговски обект /павилион/, одобрено и утвърдено от ЕСУТ с Решение XXIII, протокол №8/26.11.2014 година. 2. Определям начална месечна тръжна наемна цена на горепосоченото петно в размер на 63.40 лв. /шестдесет и три лева и четиридесет ст./ без ДДС. 3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната месечна тръжна наемна цена , която се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30 , банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 16.00 часа на 23.03.2015 г. 4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деведесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден до 16.00 часа от 16.03.2015 год. до деня предхождащ търга. 5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 23.03.2015 година в отдел УОС, ет.3, ст.44 на Община Велинград . 6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга до 17.00 часа на 23.03.2015 год. 7.  Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца. 9. При явяване само на един от подалите заявление кандидати по т.1,търгът де се проведе при същите условия и място 2 часа по късно на 24.03.2015 година,а при неявяване на нито един кандидат,повторна процедура да се проведе  при същите условия,час и място на 31.03.2015 год. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 16 часа на 30.03.2015 г. 10.Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно ЗОС най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга в един национален ежедневник, един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на ОбА Велинград и сайта на община Велинград.       ИВАН ЛЕБАНОВ ……………… КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД    
Коментарите са изключени!