Обявление

     На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 208/27.02.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

     Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № VІІІ-3267 в кв. 159 по плана на гр. Велинград, като се същия се завиши одобреното двуетажно основно застрояване и се предвиди ново застроително петно –сключено застрояване с УПИ № ХХХІ-3266 със следните параметри:

     Максимална етажност- 3 етажа, височина на стрехата-10 м., плътност на застрояване-60%, Кинт-1, 2, плътност на озеленяване-40%.

     Предвижда се и запазване на съществуващите: едноетажна масивна сграда-гараж с № 501.3267.2 и едноетажно м.ж. с  №501.3266.4.

     Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

     Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

04.03.2015 г.

Коментарите са изключени!