Обявление

                     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 224 от 06.03.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация на улица с ос.т. 25752 -25751  в квартал 300  по плана на гр.Велинград  , като се намалява ширината на улицата по съществуващия на място път и в съответствие с границите на имот пл.№ 8063.По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ VIII-8063 в кв.300 от север, като се  уширява до новопроектираната  улица.

   
Коментарите са изключени!