Обявление

                     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 223 от 06.03.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация  за урегулиран поземлен имот ХХVIII-1732,1733   в кв.327  по плана на гр.Велинград  , като за сметка на същия  се образуват три нови УПИ: ХХХVII-1732 , XXXVI-8938 , XXVIII-1733 в същия квартал в съответствие с имотните граници на имотите и  съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение. По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ IV -8379 в северозападната му част и на УПИ II-8375- в югозападната част.

Коментарите са изключени!