Обявление

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 222 от 06.03.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП-  план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот  XXXII-6521- За ЖС и услуги  в кв.344 по плана на гр.Велинград  , като за сметка на същия и имот пл.№ 8936-общински  се образува един  нов УПИ- XXXII-6521,8936- За ЖС и услуги   в същия квартал  съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение.В частта план за застрояване в новообразувания УПИ се предвижда строително петно за сграда до три етажа , с височина на стрехата до 10м, плътност на застрояване- 60% , К инт.- 1,2 и при отстояния съгласно червения цвят в приложената идейна скица.

Коментарите са изключени!