ЗАПОВЕД

                                             З А П О В Е Д

                                        №……… /   ……02. 2015г.

           Постъпило е  заявление   вх. № 034-10-8/11.02.2015г. от Георги Янев, отдел „УОС”,Община Велинград с искане за разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.439 по плана на гр. Велинград.  

 С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като минава по имотната граница на ПИ № 8004 при о.т. № 2709-№ 2710 и се свързва с УПИ I-„За автоспирка”. Източната регулационна линия на УПИ I-„За автоспирка” минава по имотната граница на ПИ №8004. Новообразуваният парцел е с отреждане и площ съответно: УПИ № XVIII-8004-„За търговия, услуги и КОО”, 135 кв.м.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа, свободно застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 60%, К инт.=1,2, минимално озеленяване – 40%, съгласно приложената идейна скица.

           Представени са заявление, скица от действащия план, скица-идейно предложение и задание , изготвени от правоспособно лице  – инж. В. Бучкков  и становище на главен архитект по реда на чл.135 ал.4 /1/ от ЗУТ.

                        На основание чл. 124а  ал.2 , чл.134 ал.1, т.1,  чл.135 ал.3 от ЗУТ и становище на главен архитект                  

                                                        

                                       Д О П У С К А М :

         1. Изработване   на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване в кв. 439.

С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като минава по имотната граница на ПИ №8004 при о.т.№ 2709-№ 2710 и се свързва с УПИ I-„За автоспирка”. Източната регулационна линия на УПИ I-„За автоспирка” минава по имотната граница на ПИ №8004. Новообразуваният парцел е с отреждане и площ съответно: УПИ № XVIII-8004-„За търговия, услуги и КОО”, 135 кв.м.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа, свободно застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 60%, К инт.=1,2, минимално озеленяване – 40%, съгласно приложената идейна скица.

                      2. Тази заповед спира прилагането на действащия ПУП в частта , за която  се отнася до влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението.

            3. При изработване на ПУП – ПР да се спазват изискванията на ЗУТ и Наредба № 8  -За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

            4. На основание чл.124а  ал.5 от ЗУТ нареждам изработването на проекта да стане от и за сметка на собственика – заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ.

             5. Одобрявам приложеното задание за изработване на ПУП по чл.124 б от  ЗУТ.

        6. Настоящата заповед да се съобщи на основание  чл. 128 ал. 2 от ЗУТ с обявление на определеното за това място в сградата на Община Велинград и да се публикува в интернет страницата на Общината и в поне един местен вестник.

            Иван Лебанов : …………….

            Кмет на Община Велинград

       

            Съгласували :

             юрист- Вл.Десподски……….

             арх. Т. Енев………..

             гл.архитект

             инж.Илко Николов………….

             н-к отдел „КРЗП”

          

             Изготвил :

             арх. Ели Крайчева…………

             мл.специалист „КРЗП”

Коментарите са изключени!