Обявление

    Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 245/ 11.03.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава:

   Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ХІІ-152 кв. 17 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по заповед № 1198/24.11.1989 г. Във връзка с това се променят и регулационните граници на съседните УПИ №№ ХІ-151, ХІV-150, 359 в същия квартал.

   С плана за застрояване се предвижда ново застроително петно-свободно застрояване с максимална етажност-2 етажа; максимална височина на стрехата-7 м; максимална плътност на застрояване-60%, Кинт-1,2, максимална озеленена площ-40%.

   Измененията са показани със зелен и червен цвят в скицата с идейно предложение.

 

 

ДК

 

 

12.03.2015 Г.

Коментарите са изключени!