Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 279/18.03.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

изработване на ПУП-СХЕМА ЗА ТРАСЕ на обект:

„ТРАСЕ НА НОВ ПОДЗЕМЕН ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ СОНДАЖ № 7 /”ВЕЛЬОВА БАНЯ”/ ДО УПИ № І-7023, 7079, „За жилищно и обществено строителство, СПА, търговия и услуги” в кв. 4141  по плана на гр.Велинград”.

Трасето е показано с розов цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

18.03.2015 г.

Коментарите са изключени!