РЕШЕНИЕ №169

  

 Относно: Изменение и допълнение на Решение №10/26.01.2006г., изменено и допълнено с Решение №72/24.03.2010г. на ОбС-Велинград относно улични чешми.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.3 от Закона за водите, чл.56 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

І. Изменя и допълва Решение № 10/26.01.2006г., изменено и допълнено с  Решение № 72/24.03.2010г. както следва:

1.Заличава от Приложение № 1 следните улични чешми за минерална вода: № 16 – Чепино, ул. „Братя Маврикови”/ул. „Ангел Чопев”;  № 17 – Чепино, ул. „Братя Маврикови”/ул. „ Хаджи Димитър”; № 28 – Чепино, ул. „Ив. Бандаков”/ул. „Цанко Церковски”; № 34 – Чепино, бул. „Съединение”/ул. „Никола Ихтимански”;  № 36 – Чепино, пл. „Македония”/ ул. „Братя Маврикови”; № 39 – Лъджене, ул. „Борислав”/ул. „Иван Асен”; № 40 -  Лъджене, бул. „Съединение”/ ул. „Иван Асен”; № 45 – Лъджене, бул. „Хан Аспарух”/ул. „Острец”; № 47 -  Лъджене, Парк „Женска баня”; № 49 – Лъджене, Парк „Вельова баня”; № – 63 – Каменица, ул. „Банска” № 8;  № 64 – Каменица, ул. „Банска” № 22;  № 68 – Каменица, извор „Власа” от дясно и № 82 – кв. Кменица, ул. „Хр. Смирненски/ул.”Георги Бакалов”.

2. Включва в Приложение № 1 следните улични чешми за минерална вода: в кв. Чепино на ул. Никола Вапцаров” № 128 и в кв. Лъджене на ул. „Патриарх Евтимий” № 29 и то става :

Приложение № 1 на Решение №  10/26.01.2006г., изменено и допълнено с  Решение № 72/24.03.2010г.:

Списък

на съоръженията “Улични чешми за обществено ползване

 на топла минерална вода” в гр. Велинград и с. Драгиново –

 публична общинска собственост:

№ по ред

Местонахождение/адрес/

1

2

1.

Чепино, ул.”8-ми март”/ул.”Н. Алексов”

2.

Чепино, ул.”8-ми март”/ул.”Филип Тотю”

3.

Чепино, ул.”Атанас Ненов” № 11

4.

Чепино, ул.”Атанас Ненов” № 17/ул. „8-ми март”

5.

Чепино, ул. „Искра” (бивша ул.”Никола Манолов”) № 9

6.

Чепино, ул. “Димитър Грънчаров” № 7

7.

Чепино, ул.”Ант. Страшимиров”№12/ул.”8-ми март”

8.

Чепино, ул.” ул.”8-ми март” № 64

9.

Чепино, ул.” .”8-ми март”/ ул.”Ангел Чопев”

10.

Чепино, , ул.” ул.”8-ми март” № 86

11.

Чепино, ул.”Иглика” / ул.”Христо Ясенов”

12.

Чепино, ул.”Еделвайс”№17

13.

Чепино, ул.”Кирил Павлов” № 22Б

14.

Чепино, ул.”Миладин Досев”№ 11

15.

Чепино, ул. “Христо Боянов” № 56

16.

Чепино, ул. “Бр. Маврикови”/ ул.”Христо Дрънков”

17.

Чепино, ул.”Никола Вапцаров” № 128

18.

Чепино, ул.”Димитър Белев”/ул.”Никола Вапцаров”

19.

Чепино, ул.”Никола Вапцаров” № 118/ул. „Габровска”

20.

Чепино, ул. “Клептуза” № 4

21.

Чепино, ул.”Христо Дрънков” № 6

22.

Чепино, ул.”Д. Благоев” № 17

23.

Чепино, ул.”Д. Благоев” № 10

24.

Чепино, ул.”д-р Дошкинов”/ ул.”Ангел Чопев”

25.

Чепино, ул.”Стефан Караджа” № 2

26.

Чепино, ул.”Иван Бандаков” № 11/ул. „Ангел Кънчев”

27.

Чепино, ул.”Цанко Церковски”/ул.”Д. Грънчаров” № 18А

28.

Чепино, ул.”Д. Грънчаров” № 29

29.

Чепино, ул.”Цанко Церковски”/ ул.”Н.Бандаков”

30.

Чепино, ул.”Цанко Церковски”/ ул.”Н.Ихтимански”

31.

Чепино, ул.”Цанко Церковски”/ ул.”Елин Пелин”

32.

Чепино, бул. „Съединение” / ул. „Димитър Грънчаров”

33.

Чепино, ул. „8-ми март”/ ул. „Будилник”

34.

Лъжене, бул.”Съединение”/ул.”Евлоги Георгиев”

35.

Лъжене, ул.”Борислав” № 7

36.

Лъжене, ул.”Винчо Горанов”/ул.”Христо Ботев”

37.

Лъжене, ул.”Булаир” / ул.”Христо Ботев”

38.

Лъжене, ул.”Евлоги Георгиев” № 29

39.

Лъжене, бул.”Хан Аспарух” № 78

40.

Лъжене, бул.”Хан Аспарух” № 78

41.

Лъжене, Парк “Женска баня” – с 2бр. чучура

42.

Лъжене, Парк “Вельова баня”

43.

Лъжене, ул. „Патриарх Евтимий” № 22

44.

Каменица, ул. “Спас Дечев” № 4

45.

Каменица, ул. “Хр. Смирненски” №31 /ул. ”Ас. Златаров”

46.

Каменица, ул. “Алеко Константинов”№ 25А/ ул. „Шандор Петьофи”

47.

Каменица, ул. “Г. Бакалов”№4 /, ул.“Ал.Константинов”

48.

Каменица, ул. „Алеко Константинов” / ул.“Христо Смирненски”

49.

Каменица,ул.“Станислав.Доспевски”/ бул.”Съединение”

50.

Каменица, бул.”Съединение”/ул.”Йорданка Чанкова”

51.

Каменица, ул.”Йорданка Чанкова”/ ул.”Сергей Румянцев”

52.

Каменица, ул.”Вела Благоева” № 12

53.

Каменица, ул.”Еленка”/  ул.”Йорданка Чанкова”

54.

Каменица, ул.”Еленка” № 19

55.

Каменица, ул.”Еленка” № 11  -  2 бр. чучура

56.

Каменица, ул.”Владая” № 3

57.

Каменица, ул.”Владая” № 3

58.

Каменица, ул.”Йордан Хаджиев”/ул.”Даме Груев”

59.

Каменица, извор “Власа” от ляво при пералнята

60.

Каменица, ул.”Вела Благоева”/ул.”Димитър Чаушев”

61.

с.Драгиново, ул.»Изгрев» №1

62.

с.Драгиново,  ул.»Иван Вазов» №1

63.

с.Драгиново, ул. «Иван Вазов» №10

64.

с.Драгиново, «Дълбочица»

ІІ.Упълномощава Кмета на Общината да изпълни всички законови процедури по изпълнението на решението.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.04.2015г., Протокол №6, точка №50 от дневния ред, по вх.№325/20.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!