Сесия 2012-05-31

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и Въпроси.
 2. Подписване споразумение за сътрудничество между Община Велинград РБ и Община Салт Хашемитско кралство Йордания. РЕШЕНИЕ №224

Докл.: Я.Петрова

 1. Програма за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинство /2012-2015г./ и Годишен план юни 2012 – юни 2013г. тук!  РЕШЕНИЕ №225

Докл.:Н.Стефанова

 1. Програма 40 години Велинградски празници на културата – юли 2012г. тук!  РЕШЕНИЕ №226

Докл.:Н.Стефанова

 1. Подготовка на проектно предложение по Оперативна програма, схема „Помощ в дома”. РЕШЕНИЕ №227

Докл.Р.Русева

 1. Определяне размера на таксите, които потребителите ще заплащат в звеното за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” през периода на изпълнение на проекта на Община Велинград по схема „Помощ в дома”. РЕШЕНИЕ №228

Докл.:Р.Русева

 1. Съответствие на дейностите по проект „Придобиване на умения за постигане на обществена активност на самодейната група при Народно читалище „Просвета-1947 гр.Сърница” на приоритетите на Общински план за развитие 2007-2013г. РЕШЕНИЕ №229

Докл.:Р.Ходжов

 1. Избор на ВрИД Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №230

Докл.:Д.Кехайова

 1. Годишен финансов отчет на „Стройком в несъстоятелност” ЕООД.  РЕШЕНИЕ №231

Докл.:Д.Кехайова

 1. Определяне на дивидент от „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №232

Докл.:Д.Кехайова

 1. Отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост в землището на с.Кръстава, Община Велинград.

Докл.:Й.Аршинков

 1. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на Мехмед Ибрахим Али, роден на 04.12.2002г. и Муса Ибрахим Али, роден на 02.05.2009г. РЕШЕНИЕ №233

Докл.Б.Мандраджиев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на урегулиран поземлен имот №ІV-общ., кв.5 по плана на с.Магерово, кметство Абланица, Община Велинград . РЕШЕНИЕ №234

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на урегулиран поземлен имот №ІІІ-1747, кв.155 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №235

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на урегулиран поземлен имот №ХХХІІ-6521, кв.344 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №236

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №ХХІІ-общ., кв.21 по плана на с. Драгиново. РЕШЕНИЕ №237

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка на общински имот ? ид.част от УПИ №VІ-5161, кв.51 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №238

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка за закупуване на земя по ОПС – УПИ №V-5255, кв.388 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №239

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Изменение на Решение №220/28.07.2011г. в т.2, относно предоставяне помещения за ползване на РЗИ. РЕШЕНИЕ №240

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Изменение на Решение №33/26.01.2012г. на ОбС – Велинград, относно откриване на процедура за отдаване под наем на петно, находящо се в УПИ І- „за минерален плаж, търговия и услуги” в кв.156 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №241

Докл.:Й.Петрова, Г.Янев

 1. Учредяване право на пристрояване в общински имот, като изменя и допълва Решение №464/21.12.2006г., относно даване постоянен градоустройствен статут на обект в кв.44 на гр.Сърница.  РЕШЕНИЕ №242

Докл.:Г.Янев

 1. Учредяване право на пристрояване в общински имот към съществуваща сграда в УПИ V-7132 в кв.142 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №243

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-План за регулация и застрояване, засягащ УПИ №ХІІ-за търговска дейност в кв.147 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №244

Докл.:ин.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с нов имот пл.№523-общ. в кв.21 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №245

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. Учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод от съществуващ водопровод в землището на гр.Сърница, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №246

Докл.:М.Еминов, Г.Янев

 1. Учредяване право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе за подземен електропровод в землището на гр.Сърница, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №247

Докл.:М.Еминов, Г.Янев

 1. Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.5 по плана на с.Кандови, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №248

Докл.:С.Бошнак, инж.Ил.Николов

 1. Изработване на ПУП за Пречиствателна станция за отпадни води гр.Сърница и трасета –схеми за електрозахранване, водоснабдяване, довеждащи колектори и тласкатели към Пречиствателната станция за отпадни води гр. Сърница. РЕШЕНИЕ №249

Докл.:С.Байрактар, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на одобрен кадастрален план с нови имоти в кв.402 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №250

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Ил.Николов

 1. Частично изменение на плана за застрояване за урегулиран поземлен имот №ХІ – „За цветни оранжерии”  в кв.354 по плана на гр.Велинград.

Докл.инж.Д.Папаркова, инж.Ил.Николов

 1. Изменение на решение №88/23.02.2012г.относно процедура за отдаване под наем на помещение с площ 105кв.м. на с.Света Петка РЕШЕНИЕ №251

Докл.:Д.Кехайова

Коментарите са изключени!