Сесия 2011-01-27

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2010г.
  2. Отчет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за постъпления в дружеството от минерална вода.
  3. Изменение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велинград.
  4. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.
  5. Освобождаване от такса за детски градини и ясли на деца, настанени в приемни семейства.
  6. Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2011г. и отчет за 2010г.
  7. Предоставяне към възнаграждението на персонала работещ по трудово правоотношение в Общинска администрация и звената към нея на парични средства за облекло.
  8. Отдаване под наем на помещение, находящо се на ІІ-ри етаж от старата сграда на Общинска администрация за нуждите на ФК”Чепинец”.
  9. Предоставяне на СОУ „В.Левски” за стопанисване, управление, плодоприбиране и отдаване под наем на кухненски блок.

10. Откриване процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на обект „Най клуб”.

11. Изграждане на ажурна ограда на имоти частна общинска собственост в кв.107 по плана на гр.Велинград.

12. Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.191 по плана на гр.Велинград.

13. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на нов имот в кв.189 по плана на гр.Велинград.

14. Даване съгласието относно верни граници на имот в кв.263 по плана на гр.Велинград.

15. Даване съгласие в качеството си на собственик на улична мрежа за въздушна кабелна линия от кв.33 до кв.29 на с.Юндола.

16. Даване съгласие за изготвяне на ПУП за кв.48 на гр.Сърница

17. Даване съгласие за изготвяне на ПУП за кв.34 на гр.Сърница.

18. Одобряване на оценка за ликвидиране на съсобственост в кв.75 по плана на гр.Велинград.

19. Одобряване на ПУП за оптичен кабел от ЕТ „Агро Арапов – Серафим Арапов”.

Коментарите са изключени!