Сесия 2011-05-26

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. РЕШЕНИЕ №139
  2. Отстраняване на техническа грешка в Решение №114/28.04.11г. РЕШЕНИЕ №140
  3. Приемане План за развитие на социалните услуги на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №141
  4. Извършване замяна на общински земеделски имот с имот собственост на Ботьо К.Наков. РЕШЕНИЕ №142
  5. Учредяване право на водопренос на водопровод за минерална вода на „Мини Марица – изток” ЕООД. РЕШЕНИЕ №143
  6. Изготвяне на парцеларен план – трасе на подземен ел.кабел, като същия мине  в банкета на пътя Сърница – мест.Орлино. РЕШЕНИЕ №144
  7. Изготвяне на парцеларен план – трасе на подземен ел.кабел в м.”Кутлата”, землището на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №145
  8. Изменение на подробния устройствен план в кв.6 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №146
  9. Ликвидиране съсобственост на общински имот в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №147

10. Прекратяване на договор сключен между Община Велинград и Любен Георгиев Ананиев. РЕШЕНИЕ №148

11. Удължаване срок на договор за наем за ползване на етаж от къща за детска градина в с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №149

12. Одобряване оценка на част от общински имот в кв.177 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №150

13. Одобряване на оценка за ОПС в кв.53 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №151

14. Одобряване на оценка за ОПС – гараж в кв.111 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №152

15. Одобряване на оценка на общинската част от имот в кв.9 на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №153

16. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на УПИ за трафопост в кв.414Б на гр.Велинград . РЕШЕНИЕ №154

17. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение-магазин в кв.126 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №155

18. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на УПИ VІ в кв.5 на кв.Магерово, с.Абланица. РЕШЕНИЕ №156

19. Даване мнение по опрощаване на дължими държавни вземания  на Емел Ангелова Герина от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №157 

20. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на урегулирани поземлени имоти в кв.16 на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №158

21. Даване съгласие в качеството на съсед за изменение на подробен устройствен план в кв.198 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №159РЕШЕНИЕ №160

22. Отпускане на персонални пенсии на децата Мехмед Ибрахим Али и Муса Ибрахим Али от с.Света Петка.  РЕШЕНИЕ №161

23. Опрощаване задължение на Виктор Пламенов Дъвков от гр.Сърница.  РЕШЕНИЕ №162

24. Ликвидиране съсобственост на общински имоти в кв.23 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №163

Коментарите са изключени!