Сесия 2011-06-29

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.януари 2011г. – м.март 2011г. РЕШЕНИЕ №164 
  2. Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2010/2011г. РЕШЕНИЕ №165
  3. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотични зависимости 2010/2011г. РЕШЕНИЕ №166
  4. Корекция в разходната част на бюджета на ДЦДМ „Надежда”. РЕШЕНИЕ №167
  5. Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на територията на Община Велинград по бюджет 2011г. РЕШЕНИЕ №168
  6. Трансформиране на щатове и приемане на Правилник за функциите на създадените служби по чл.15, ал.4 от ЗМСМА. РЕШЕНИЕ №169
  7. Утвърждаване на списък на защитените училища в Община Велинград.
  8. Назначаване на одитор за отчетната 2011г. на „МБАЛ – Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №171
  9. Назначаване на одитор за отчетната 2011г. на „Стройком в ликвидация”. РЕШЕНИЕ №172

10. Откриване на производство по несъстоятелност на „Стройком в ликвидация”. РЕШЕНИЕ №173

11. Именуване на нова улица в кв. Лъджене. РЕШЕНИЕ №174

12. Упълномощаване Кмета на Община Велинград за водене на преговори за изграждане на  МВЕЦ чрез публично-частно партньорство. РЕШЕНИЕ №175

13. Договор за право на ползване  с Министерство на правосъдието. РЕШЕНИЕ №176

14. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение, находящо се в гр.Сърница за Дирекция „Бюро по труда” . РЕШЕНИЕ №177

15. Корекция на Решение №210/30.09.2010г. РЕШЕНИЕ №178

16. Одобряване на оценка  за заплащане от Местан Местан, Мехмед Местан, Абди Местан и Салих Местан. РЕШЕНИЕ №179

17. Одобряване на оценка на общински имот пл.№1129, УПИ ІХ в кв.48 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №180

18. Одобряване оценка за публично оповестен конкурс на УПИ ІХ-7800 в кв.414Б на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №181 

19. Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс на УПИ ІХ в кв.16 на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №182

20. Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс на УПИ ХІІ в кв.16 на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №183

21. Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс на УПИ ІV в кв.16 на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №184

22. Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс на УПИ ХІІІ в кв.16 на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №185

23. Одобряване на оценка на общински имот пл.№509 в кв.23 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №186

24. Одобряване на оценка на общински имот  пл.№510 в кв.23 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №187

25. Одобряване оценка на бивш павилион за закуски в кв.142 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №188

26. Одобряване оценка за ОПС в кв.397 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №189

27. Ликвидиране съсобственост  в УПИ ХХХІІ, кв.4023 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №190

28. Ликвидиране съсобственост в УПИ ХХХVІІ, кв.4023 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №191

29. Изменение плана за регулация в кв.53 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №192

30. Попълване на кадастралния план с верни граници в кв.326 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №193

31. Частично изменение на плана за регулация в кв.312 на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №194

32. Частично изменение на плана за регулация в кв.155 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №195

33. Сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост в кв.2 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №196

34. Промяна плана за регулация в кв.431 /Анезица/ по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №197 

35. Одобряване на геодезическо заснемане с верни имотни граници  в кв.20 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №198

36. Даване съгласие за ПУП в качеството си на съсед за промяна предназначението на имот в кв.Каменица. РЕШЕНИЕ №199

37. Предоставяне за възмездно ползване на помещения в сградата на „МБАЛ – Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №200

38. Отпускане на средства за частичен ремонт на Центъра по хемодиализа при „МБАЛ – Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №201

39. Отпускане на средства за асфалтиране на улица в с.Чолаково. РЕШЕНИЕ №202

40. Даване съгласие  за частично изменение на плана в кв.29 на с.Юндола.  РЕШЕНИЕ №203

41. Упълномощаване Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”.РЕШЕНИЕ №204

Коментарите са изключени!