Сесия 2011-07-28

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2011/2012г. РЕШЕНИЕ №205 
  2. Доклад на независимия одитор Орлин Бараков за финансов отчет на „МБАЛ – Велинград” ЕООД за 2010г. РЕШЕНИЕ №206
  3. Баланс и отчет за 2010г. на „Паркинги и гаражи” ООД. РЕШЕНИЕ №207
  4. Приемане ПУП – План схема относно газоснабдяване на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №208
  5. Одобряване оценка за закупуване на земя в кв.15 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №209
  6. Одобряване на оценка за ОПС  в кв.206 на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №210
  7. Одобряване оценка на общински имот пл.№1703 в кв.4023 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №211
  8. Одобряване оценка на общински имот пл.№1705 и №1704 в кв.4023 на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №212
  9. Ликвидиране съсобственост  в кв.39 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №213

10. Ликвидиране съсобственост в кв.45 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №214

11. Даване съгласие за съвместно ползване на помещение, предоставено на Клуб на пенсионерите в кв.Лъджене. РЕШЕНИЕ №215 

12. Безвъзмездно ползване на имот за репетиционна зала на „Младежки духов оркестър и мажоретен състав”. РЕШЕНИЕ №216 

13. Предоставяне на Агенция „Социално подпомагане” безвъзмездно право на ползване на помещения, находящи се на първи етаж от административна сграда в кв.124 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №217РЕШЕНИЕ №218

14. Предоставяне на Дирекция „Социално подпомагане” безвъзмездно право на ползване на помещения, находящи се на четвърти етаж от административна сграда в кв.124 на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №219

15. Предоставяне помещения, находящи се в западната част от четвърти етаж за безвъзмездно право на ползване или управление на РЗИ гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №220

16. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно с площ от 12кв.м. в кв.134 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №221

17. Определяне възмездно нов срок за реализиране правото на строеж в кв.13 по плана на с.Абланица. РЕШЕНИЕ №222

18. Замяна на имоти в кв.9а по плана на с.Юндола с  имот находящ се в м.”Бочва” в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №223

19. Прокопаване и полагане на водопровод за топла минерална вода  в кв.5 на гр.Велинград от хотелски комплекс „ГАЛАН”. РЕШЕНИЕ №224

20. Учредяване право на водопренос на минерална вода по общински водопровод от „Лагуна лукс” ЕООД гр.Бургас. РЕШЕНИЕ №225

21. Оформяне пространството пред сградата на комплекс „Сезони”, бул.”Съединение” №254.РЕШЕНИЕ №226

22. Одобряване на геодезическо заснемане с верни имотни граници в кв.5 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №227

23. Откриване процедура за продажба чрез конкурс на недвижим имот УПИ№ХІV-общ. в кв.15 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №228

24. Отпускане на 6 500лв. за дялово участие при изграждане покрив на ЖСК „Орфей”. РЕШЕНИЕ №229

Коментарите са изключени!