Сесия 2010-04-29

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Велинград.
  2. Приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велинград.
  3. Отчет по изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.декември 2009г. – м.февруари 2010г.
  4. Отчет за дейността на отдел „Синя зона”, ОП „Спортни имоти и пазари” за периода 20.08.08г. – 31.03.10г.
  5. Утвърждаване списък на защитените училища  в Община Велинград.
  6. Годишен финансов отчет за 2009г. на „МБАЛ – Велинград” ЕООД, доклад на независимия одитор и отчет на контрольора.
  7. Годишен финансов отчет и счетоводен баланс за 2009г. на „Стройком” ЕООД гр.Велинград.
  8. Годишен финансов отчет и счетоводен баланс на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград и отчет на контрольора.
  9. Увеличение на Програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2010г. с 2800лв.

10. Увеличение на Програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за  2010г. с 238 000лв.

11. Увеличение на Програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2010г. с 455 000лв.

12. Допълнение и изменение на таблицата за базисни наемни цени и цени за ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.

13. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на 4бр. помещения, находящи се в избения етаж на сградата на ОДК.

14. Продажба чрез конкурс или търг на урегулирани поземлени имоти в кв.16 на с.Медени поляни.

15. Ликвидиране съсобственост на общински имот в кв.53 по плана на с.Драгиново.

16. Одобряване на оценка на общински имот в кв.18 по плана  на гр.Сърница.

17. Одобряване на оценка на общински имот в кв.109 по плана на гр.Велинград.

18. Одобряване на оценка на имот в кв.3442 по плана на гр.Велинград.

19. Одобряване на оценка на общинска част от имот  №8312 в кв.402 по плана на гр.Велинград.

20. Одобряване на оценка на общинска част от имот №8313  в кв.402 по плана на гр.Велинград.

21. Одобряване на оценка на общинска част от имот в кв.177 по плана на гр.Велинград.

22. Одобряване на оценка за публично оповестен търг в кв.390 по плана на гр.Велинград.

23. Одобряване на оценка за търг с тайно наддаване в УПИ №ІІ-ИВС в кв.02 на с.Юндола.

24. Одобряване на оценка за търг с тайно наддаване в УПИ №ХХХVІ-ИВС в кв.29 на с.Юндола.

25. Одобряване на оценка за търг с тайно наддаване в УПИ №ХХХV-ИВС в кв.29 на с.Юндола.

26. Одобряване на оценка за търг с тайно наддаване в УПИ №ХХХІV-ИВС в кв.29 на с.Юндола.

27. Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №ХVІІ-ИВС, кв.29 на с.Юндола.

28. Даване съгласие за ЧИ на плана за регулация в кв.13 по плана на с.Абланица.

29. Даване съгласие в качеството си са съсобственик за създаване на нови УПИ в кв.75 по плана на гр.Велинград.

30. Даване съгласие в качеството си на собственик за трасе на електропровод на БТК „Мобайл” в кв.178 на гр.Велинград.

31. Даване съгласие в качеството си на собственик за промяна на плана за регулация в кв.35 по плана на с.Юндола.

32. Даване съгласие в качеството си на съсед за промяна на плана в кв.660 по плана на гр.Велинград.

33. Даване съгласие в качеството си на собственик за ЧИ на ПР в кв.432 по плана на гр.Велинград.

34. Даване съгласие в качеството си на собственик относно попълване на кад.план в кв.442, 443, 444 и 445 по плана на гр.Велинград.

35. Даване съгласие в качеството на собственик относно попълване на кад.план в кв.155, 197, 327, 402, 403, 404 и 405 по плана на гр.Велинград.

36. Даване  съгласие в качеството на собственик за изменение на подробен устройствен план в кв.189 по плана на гр.Велинград.

37. Даване съгласие за частично изменение на плана за регулация в кв.465 на гр.Велинград.

38. Даване съгласие за преместване на 7броя метални навеси в кв.104 по плана на гр.Велинград /Кооперативен пазар/.

39. Даване съгласие за издаване на разрешение за строеж за благоустройствени мероприятия на бул.”Съединение”/ търговска улица/.

40. Питания.

41. Даване съгласие като собственик за частично изменение на плана за регулация в кв.36 по плана на с.Юндола.

42. Даване съгласие в качеството си на съсед за построяване на „Кафе – сладкарница със закуски” в кв.72 по плана на гр.Велинград.

43. Даване съгласие за прокопаване и полагане на водопровод за пренос на топла минерална вода в м.”Вельовица”.

Все още няма коментари.

Leave a Reply