Сесия 2010-05-28

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Даване съгласие за издаване на Запис на Заповед в полза на МРРБ за изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на Община Велинград”.
  2. Даване съгласие на Община Велинград да кандидатства с Проект по оперативна програма „Регионално развитие”.
  3. Изменение на Решение №408/29.10.2009г. за проект „Културно-исторически комплекс „ТРАДИЦИИ НА ЧЕПИНСКИТЕ ЗАНАЯТИ””.
  4. Поправка на кадастралния план на гр.Велинград в кв.752 с верни граници на имоти.
  5. Даване съгласие за сключване на предварителен договор за промяна на дворищна регулация в кв.35 на гр.Велинград.
  6. Откриване на процедура за отдаване под наем на градска тоалетна в кв.141 по плана на гр.Велинград.
  7. Откриване на процедура за отдаване под наем на бивш „Магазин за мебели” и офис на ОББ в кв.111 по плана на гр.Велинград.
  8. Попълване на кадастралния план в кв.1 по плана на гр.Сърница.
  9. Одобряване на геодезическо заснемане в кв.Крушата, гр.Сърница.

10. Изменение на Решение №332/27.09.2007г. на ОбС – Велинград за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.156 на гр.Велинград.

11. Одобряване на оценка за учредяване възмездно право на строеж в кв.14 на с.Света Петка.

12. Откриване на процедура за отдаване под наем на 4бр. помещения, находящи се в избения етаж на сградата на ОДК.

13. Даване на съгласие Община Велинград да закупи недвижими имоти от Българска телекомуникационна компания АД гр.София.

14. Увеличение на Програмата за капиталови разходи със 17 700лв. за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Сърница”.

15. Даване съгласие за ЧИ на ПР за част от кв.3971 по плана на гр.Велинград.

Все още няма коментари.

Leave a Reply