Сесия 2010-06-24

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на Решение №128/28.05.2010г. след връщането му от Областен управител на Пазарджишка област.
  2. Разглеждане на Решение №257/22.06.2009г. по задължителни указания на Административен съд – Пазарджик.
  3. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Велинград” на Димо Георгиев Тонев.
  4. Отчет за работата на Комисия за закрила на детето по Програма 2009- юни 2010г. и приемане програма за периода юни 2010г. – юни 2011г.
  5. Преобразуване на Общински съвет по наркотични вещества в Комисия по наркотични вещества.
  6. Промени в капацитета на Дневен център за деца с увреждания „Надежда”, Дневен център за възрастни хора с увреждания и Център за обществена подкрепа.
  7. Изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград.
  8. Отпускане на сумата от 25 190лв. за разплащане по Договор №112/15.04.09г.
  9. Учредяване безвъзмездно право на ползване на общински недвижими имоти на „Български пощи” ЕАД.

10. Преобразуване от ПОС в ЧОС на самостоятелен обект, находящ се в кв.423 по плана на гр.Велинград.

11. Удължаване срок на Договор за учредяване право на строеж в кв.97 по плана на с.Драгиново.

12. Удължаване срок на договор за отдаване под наем на общински имот в кв.124 по плана на гр.Велинград, сключен с ЕТ „Красимира Дафова”.

13. Одобряване оценка за публично оповестен конкурс на имоти в кв.16 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград.

14. Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс – масивен магазин в кв.15 на гр.Велинград – кв.Чепино.

15. Одобряване на оценка на общински имот в кв.53 по плана на с.Драгиново.

16. Одобряване на оценка за ОПС в кв.17 по плана на с.Побит камък, Община Велинград.

17. Одобряване на оценка за ОПС в кв.47 по плана на с.Драгиново,Община Велинград.

18. Одобряване на оценка за ОПС в кв.2 на с.Пашови, Община Велинград.

19. Одобряване на оценка за ОПС в кв.17 на с.Юндола, Община Велинград.

20. Ликвидиране съсобственост чрез продажба в УПИ VІ-563, кв.294 по плана на гр.Велинград.

21. Ликвидиране съсобственост чрез продажба в УПИ V-562, кв.294 по плана на гр.Велинград.

22. Продажба чрез конкурс или търг на 4бр. УПИ в с.Побит камък, Община Велинград.

23. Изменение на подробния устройствен план в УПИ №І – За болница в  кв.65 на гр.Велинград.

24. Прокарване на довеждащ водопровод от планинско водохващане в мест.”Караасан” по КВС на гр.Сърница.

25. Определяне статута на Исторически музей – Велинград.

26. Изваждане от допълнителния резерв на капитала на „Стройком” ЕООД на недвижими имоти.

27. Предоставяне безвъзмездно за управление от ОП „Спортни имоти и пазари” на имоти – частна общинска собственост.

Все още няма коментари.

Leave a Reply