Сесия 2010-09-30

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изменение на чл.37 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.
  2. Изпълнение решенията на ОбС за периода м.март – м.юни 2010г.
  3. Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училища и детски заведения за учебната 2010/2011г.
  4. Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.
  5. Даване съгласие за кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ  по Оперативна програма.
  6. Даване съгласие за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие.
  7. Откриване на процедура за продажба на УПИ №І, кв.13 по плана на с.Абланица, Община Велинград.
  8. Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №VІІ-6697, кв.63 на гр.Велинград.
  9. Учредяване безвъзмездно право на ползване и плодоприбиране на УПИ №VІІІ-„Младежки дом”, кв.14 на  с.Грашево.

10. Отстъпване право на строеж в УПИ №ХХІІІ-8311, кв.224  на гр.Велинград на 3бр. гаражи.

11. Ликвидиране съсобственост чрез доброволна делба на имот пл.№8281 в кв.197 и кв.402 на гр.Велинград.

12. Именуване на нова улица попадаща между кв.414А и кв.414.

13. Попълване на кадастралния план в кв.287 на гр.Велинград.

14. Попълване на кадастралния план с нов ПИ в кв.2 на гр.Сърница.

15. Попълване на кадастралния план с нов ПИ в кв.47 на гр.Сърница.

16. Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.6 и кв.1 на с.Драгиново.

17. Даване съгласие в качеството си на заинтересувана страна за заличаване на улица-тупик в кв.182 на гр.Велинград.

18. Приемане по законоустановения ред на изработения ПУП относно газоснабдяване на гр.Велинград.

19. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в двора на ОУ „Методи Драгинов”.

20. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот „Валявица”, кв.3973 на гр.Велинград.

21. Отдаване под наем  чрез публично оповестен конкурс на петно, находящо се в кв.48 на гр.Сърница.

22. Отдаване под наем  чрез публично оповестен конкурс на петно, находящо се в кв.1 на с.Побит камък.

23. Преобразуване от ПОС в ЧОС и частично изменение на плана за регулация в кв.423 – Анезица.

24. Предложение от Дружба „Родина” и Дружество за защита на Родопите за удостояване посмъртно  със званието  „Почетен гражданин” на Мустафа /Маньо/ Я.Шарков от с.Драгиново и Герасим Н.Попов от гр.Велинград.

25. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за ОУ „В.Левски” с.Грашево.

26. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници в кв.34 на гр.Сърница.

27. Питания.

? п?9 ??P ? @F? ?едназначението на земеделски земи за гробищни паркове.

28. Изменение на Решение №4/29.01.10г. в частта му  „Програма за капиталови разходи”.

29. Разкриване на маломерна полудневна подготвителна група към ОУ „Г.С.Раковски” – Медени поляни, в махала Горелци.

Все още няма коментари.

Leave a Reply