Сесия 2010-10-28

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изменение и допълнение на Правилник за дейността на ОП „Спортни имоти и пазари”.
  2. Откриване на процедура за отдаване под наем на оранжерии и разсадник, прехвърлени за управление на ОП „СИП”.
  3. Даване съгласие за отпускане на 3600лв. за отводняване на Общински пазар.
  4. Даване съгласие за отпускане на 2000лв. за покривна конструкция на ЖСК „Орфей”.
  5. Разкриване на две щатни бройки здравни медиатори във функция „Здравеопазване”.
  6. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2010/2011г.
  7. Учредяване в поза на НПО безвъзмездно право на ползване на 1бр.помещение, находящо се в сградата на ОДК.
  8. Откриване процедура за отдаване под наем на 3бр.помещения, находящи се в сградата на Покрит плувен басейн.
  9. Прехвърляне правото на собственост върху УПИ ХІV в кв.10а на с.Юндола.

10. Одобряване оценка за ОПС в кв.15 на с.Юндола.

11. Одобряване на оценка за общинската част на имот пл.№8484 в кв.294 на гр.Велинград.

12. Одобряване на оценка за общинската част на имот пл.№8483 в кв.294 на гр.Велинград.

13. Одобряване на оценка за закупуване на земя в  кв.416 на гр.Велинград.

14. Даване съгласие като собственик за ЧИПР в кв.36 по плана на с.Юндола.

15. Даване съгласие в качеството на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.91 до кв.65 на гр.Велинград.

16. Даване съгласие в качеството на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.3851 до кв.55 на гр.Велинград.

17. Даване съгласие в качеството на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.1301 до кв.91 на гр.Велинград.

18. Даване съгласие в качеството на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.3851 до кв.28 на гр.Велинград.

19. Даване съгласие в качеството на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.65 до кв.3981 на гр.Велинград.

20. Даване съгласие в качеството на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.281 до кв.423 на гр.Велинград.

21. Даване съгласие в качеството на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.3444 до кв.3443 на гр.Велинград.

22. Даване съгласие в качеството на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.408 до кв.217 на гр.Велинград.

23. Разглеждане на заявление от Светла Ив.Захова отн.изменение на подробния устройствен план в кв.111 на гр.Велинград.

24. Определяне на крайна и начална спирка на автобусите обслужващи линията Велинград – София и София – Велинград.

25. Даване съгласие за учредяване на ОПС – едноетажна пристройка в  УПИ VІІ-6697, кв.63 по плана на гр.Велинград.

26. Одобряване оценка за продажба на общински имот бивш „Магазин за мебели” и офис на ОББ, находящ се в кв.111 по плана на гр.Велинград.

27. Даване съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за гробищни паркове.

28. Изменение на Решение №4/29.01.10г. в частта му  „Програма за капиталови разходи”.

29. Разкриване на маломерна полудневна подготвителна група към ОУ „Г.С.Раковски” – Медени поляни, в махала Горелци.

Все още няма коментари.

Leave a Reply