Сесия 2010-11-25

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Наредба за организацията и дейността по премахване и принудително задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
 2. Участие на Община Велинград като партньор на местно ниво в Програма „Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки”.
 3. Изменение състава на Обществен съвет за социални дейности.
 4. Изменение състава на Комисия по наркотични вещества.
 5. Одобряване на сума за закупуване на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги – Велинград.
 6. Именуване на нови улици.
 7. Именуване на парк.
 8. Одобряване на оценка за придобиване право на собственост по §4 на ЗСПЗЗ от Димитър Л.Кехайов.
 9. Одобряване на оценка за придобиване право на собственост по §4 на ЗСПЗЗ от Албен М.Короджиев.
 10. Поправка на Договор №34/25.01.07г.за продажба на общински недвижим имот.
 11. Одобряване на тръжна цена за продажба чрез публично оповестен явен търг за УПИ №ХХ-7790 в кв.274 на гр.Велинград.
 12. Одобряване на тръжна цена за продажба чрез публично оповестен явен търг за УПИ №ХХІ-7790 в кв.274 на гр.Велинград.
 13. Одобряване оценка за ОПС в кв.94 на с.Драгиново.
 14. Одобряване оценка за общински имот в кв.18 на с.Юндола.
 15. Ликвидиране съсобственост на общински имоти в кв.10 на с.Всемирци.
 16. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно, находящо се в УПИ І за училище и детско заведение, кв.2 на с.Света Петка.
 17. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в кв.104 по плана на гр.Велинград – Кооперативен пазар.
 18. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в кв.354 на гр.Велинград /ресторант „Спортна среща”/.
 19. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно, находящо се в кв.1113 на гр.Велинград.
 20. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно, находящо се в кв.188 по плана на гр.Велинград.
 21. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно, находящо се до входа на училище „Хр.Ботев”.
 22. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно, находящо се в кв.15 на гр.Сърница.
 23. Откриване на процедура за отдаване под наем на стая, находяща се на втори етаж в масивна сграда, кв.161 по плана на гр.Велинград.
 24. Отдаване под наем на недвижим имот /бивш ресторант „Мираж”/ за тренировъчна дейност на СК „Бойни изкуства”-Велинград.
 25. Частично изменение на плана за регулация в кв.425 на гр.Велинград.
 26. Промяна на улична регулация в кв.16 и кв.17 на с.Пашови.
 27. Даване постоянен градоустройствен статут на едноетажен търговски обект, находящ се в кв.312 на гр.Велинград.
 28. Утвърждаване на постоянен статут на едноетажен търговски обект в кв.408 по плана на гр.Велинград.
 29. Даване съгласие за одобряване на ПУП – схема за ел.захранване около възлова станция „Плажа”.
 30. Даване съгласие за одобряване на ПУП – схема за трасе на кабелна линия от сградно отклонение на бул.”Съединение” до кв.58 на гр.Велинград.
 31. Частично изменение на плана за регулация в кв.23, кв.24 и образуване на нов квартал 24А по плана на с.Юндола.
 32. Попълване на кадастралния план  в кв.11 по плана на гр.Сърница.
 33. Изменение на подробния устройствен план в кв.10 на с.Света Петка.
 34. Попълване на кадастралния план в кв.239 на гр.Велинград.
 35. Одобряване на подробен устройствен план за кв.”Асфалтова база”.
 36. Одобряване на подробен устройствен план за кв.”Буков дол”.
 37. Упълномощаване на служител от ОбА за подписване на акт за непълноти /грешки/ в одобрен план за кв.391 на гр.Велинград.
 38. Упълномощаване на служител от ОбА за подписване на акт за непълноти /грешки/ в одобрен план за кв.691 на гр.Велинград.
 39. Частично изменение на ПУП в кв.414, нов кв.184б, 184а и 414б.
 40. Учредяване безвъзмездно право на ползване и плодоприбиране на народно читалище с.Кръстава.
 41. Обявяване на конкурс за имот в кв.3442 на гр.Велинград.
 42. Именуване на закрит плувен басейн.
 43. Даване съгласие за водопренос и водопрекарване на минерална вода на „Макси І”АД от гр.София.
 44. Даване съгласие за кандидатстване по проект „Добро управление”.

?V eP ? @F? ;tab-stops:list 36.0pt’>28. Изменение на Решение №4/29.01.10г. в частта му  „Програма за капиталови разходи”.

29. Разкриване на маломерна полудневна подготвителна група към ОУ „Г.С.Раковски” – Медени поляни, в махала Горелци.

Все още няма коментари.

Leave a Reply