ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015Г. – 31.03.2015Г.

ДАТА

ОТНОСНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕЗУЛТАТ

1/29.01.2015г.

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м.юли 2014г. до м.декември 2014г.вкл.Приложение: Отчет.

ОбС

Отчета приет от ОбС

2/29.01.2015г.

Изменя Решение №11 от 05.12.2011г. на Общински съвет – Велинград, както следва:

1. Избира за Председател на Комисията по икономика, финанси, бюджет и дружества, на мястото на Неби Бозов – Бельо Мандраджиев.

2. Избира за член на постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества на мястото на Бельо Мандраджиев – Пламен Хаджиев.

3.Избира за член на постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации на мястото на Неби Бозов – Пламен Хаджиев.

4.Избира за член на постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване на мястото на Муса Дрангов – Румен Люгов.

5.Избира за член на постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство, на мястото на Муса Дрангов –Румен Люгов.

6.Избира за член на постоянната комисия по общинска собственост местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция на мястото на Салих Хисар – Джуна Тупева.

7. Избира за член на постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство, на мястото на Салих Хисар – Джуна Тупева.

8.Избира за член на постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика на мястото на Любомир Малинов – Валентин Бозев.

9.Избира за член на постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция на мястото на Любомир Малинов – Валентин Бозев.

ОбС

Решението изпълнено съгласно текста

3/29.01.2015г.

Дава съгласие за ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД, за финансиране на изпълнението на проект :”Шанс за всяко дете” по Договор за БФП №BG051РО001-5.2.12-043-С0001 – 05.03.2014г., подписан между Агенция за социално подпомагане и Община Велинград в размер до 60 000лв.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Ф.Ангелов

Изпълнено.Крeдита се ползва по предназначение.

4/29.01.2015г.

Приема отчета за изработени проекти по европейски и национални програми от Община Велинград, тяхното движение и степен на готовност.

А.Керина

Отчета приет от ОбС.

5/29.01.2015г.

 1. Утвърждава структура на Общинска комисия по наркотичните вещества както следва:

Председател:Атанаска Хрисчева – зам. кмет в Община Велинград

Зам. председател:Васил Аврамов – общински съветник

Секретар:Елисавета Миланова – изпълняваща длъжността председател на Комисията за борба с противообществените прояви

Членове:

 1. Ангел Бойкинов – Районно управление на МВР – Велинград

 2. Елена Малинова – прокурор Районна прокуратура

 3. Ваня Георгиева Тотолакова – съдия Районен съд

 4. Гергана Балабанова – отдел „ Закрила на детето „ към Дирекция „ Социално подпомагане „ – Велинград

 5. Георги Харисков – инспектор Детска Педагогическа стая

 6. Катерина Тодорова – Джлъзова – старши експерт РЗИ Пазарджик

 7. Ася Ходжова – инспектор Пробационна служба – Велинград

 8. Недялка Стефанова – началник отдел „ ОКВ „ в Община Велинград

 9. Катя Буева – дирекция „ Бюро по труда „ – Велинград

 10. Йорданка Нанова – ръководител Център за обществена подкрепа – Велинград

 11. Елена Янева – Зисова – Дневен център за възрастни с увреждания

 12. Задължава кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т. 1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград

Ат.Хрисчева

Структурата на Общинската комисия по наркотични вещества утвърдена съгласно текста на решението.

6/29.01.2015г.

1.Приема Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости – 2014г.

2.Приема Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2015/2016г.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Н.Стефанова

Отчета и програмата приети от ОбС.Работи се по програмата.

7/29.01.2015г.

1. Прекратява съсобствеността между ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и ИБРИЯМ МУСТАФОВ ЧАУШОВ върху УПИ №Х-539,1194, кв.53 по плана на с.Драгиново, Община Велинград чрез ПРОДАЖБА на общински недвижим имот,а именно :

- поземлен имот пл.№1194(хиляда сто деветдесет и четири)-общ. с площ 75(седемдесет и пет)кв.м.,попадащ в УПИ№Х(десет-римско)-539(петстотин тридесет и девет),1194(хиляда сто деветдесет и четири) в кв. 53(петдесет и три) по плана на с.Драгиново,общ.Велинград,частна общинска собственост,съгласно АЧОС №847/24.11.2014 год. на Ибриям Мустафов Чаушов.

2.Определя пазарна цена на общинския недвижим имот в размер 450 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен доклад от м.декември 2014г. на лицензиран оценител„Комплексинвест” ООД-Пазарджик за заплащане от Ибриям Мустафов Чаушов.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Белухова

Издадена заповед

156/19.02.2015год. и сключен дог.№393/25.02.2015год.

8/29.01.2015г.

1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ на 4 бр. ( четири броя) урегулирани поземлени имоти по плана на с. Юндола,общ.Велинград:

-УПИ № ХІV (четиринадесет-римско)-ИЖС, квартал кв.2 (две), целият с площ 429 кв. м. (четиристотин двадесет и девет кв. м.) ,общинска собственост, съгласно АЧОС № 838 / 17.10.2014 год.;

-УПИ № ХV (петнадесет -римско)-ИЖС, квартал кв.2 (две), целият с площ 429 кв. м. (четиристотин двадесет и девет кв. м.) ,общинска собственост, съгласно АЧОС № 839 / 17.10.2014 год.;

-УПИ № ХVІ (шестнадесет-римско)-ИЖС, квартал кв.2 (две), целият с площ 429 кв. м. (четиристотин двадесет и девет кв. м.) ,общинска собственост, съгласно АЧОС № 840 / 17.10.2014 год.;

-УПИ № ХVІІ (седемнадесет -римско)-ИЖС, квартал кв.2 (две), целият с площ 429 кв. м. (четиристотин двадесет и девет кв. м.) ,общинска собственост, съгласно АЧОС № 841 / 17.10.2014 год.;

2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м. януари 2015 год. като начална цена за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на урегулираните поземлени имоти, както следва:

- УПИ № ХІV – ИЖС, квартал 2 по плана на с. Юндола,общ.Велинград в размер на 15015 лв.(петнадесет хиляди и петнадесет лв.) без ДДС;

- УПИ № ХV – ИЖС, квартал 2 по плана на с. Юндола,общ.Велинград в размер на 15015 лв.(петнадесет хиляди и петнадесет лв.) без ДДС;

- УПИ № ХVІ – ИЖС, квартал 2 по плана на с. Юндола,общ.Велинград в размер на 15015 лв.(петнадесет хиляди и петнадесет лв.) без ДДС;

- УПИ № ХVІІ – ИЖС, квартал 2 по плана на с. Юндола,общ.Велинград в размер на 15015 лв.(петнадесет хиляди и петнадесет лв.) без ДДС;

3.Избор на комисия:

 1. Джуна Тупева

 2. Тома Пачалов

 3. Любомир Перчинков

 4. Румен Люгов

Резерви: Екатерина Каферинова и Валентин БозевВъзлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Белухова

Издадена заповед за провеждане на търг и сключени дог.№401/27.02.2015год.,дог.№460/07.04.2015г.,№487/23.04.2015г.,№492/24.04.15г.

9/29.01.2015г.

Разрешава намаляване размера на наемната цена с 30 % /тридесет/ на обект Едноетажна масивна сграда – ресторант със застроена площ 96,20 /деветдесет и шест цяло и двадесет/ кв.м, ведно с изградената пред нея площадка и масивна ограда около сградата и площадката с площ 78 /седемдесет и осем/ кв.м. всичко построено в имот пл.№7225 с площ 2232 кв.м., за който имот е отреден УПИ VIII – за озеленяване в кв.30 по плана на гр. Велинград – публична общинска собственост /АПОС №1/24.01.2006 година, като началната тръжна месечна наемна цена е съгласно базисните наемни цени.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Г.Янев

Изпълнено съгласно текста.

10/29.01.2015г.

1. Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот: Земя /петно №2 по утвърдена схема/ с площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м., находящо се в кв.44 по плана на с. Драгиново за разполагане на временен търговски обект за срок от 5 години.

2.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 177.52 /сто седемдесет и седем лева и петдесет и две ст. / без ДДС.

3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

 1. Джуна Тупева

 2. Тома Пачалов

 3. Любомир Перчинков

 4. Румен Люгов

Резерви: Екатерина Каферинова и Валентин Бозев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Г.Янев

Сключен договор №488/23.04.2015г. за отдаване под наем.

11/29.01.2015г.

1.Одобрява петно с номер 1А с площ от 20 /двадесет/ кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект, утвърдено от ЕСУТ с Решение XXIII, Протокол 8/26.11.2014 година.

2. Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот: петно №1 А с площ от 20 /двадесет/ кв.м., находящо се в кв.44 по плана на с.Драгиново за разполагане на преместваем търговски обект /павилион/, за срок от 5 години.

3.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 63.40 /шестдесет и три лева и четиридесет ст. / без ДДС.

4.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

 1. Джуна Тупева

 2. Тома Пачалов

 3. Любомир Перчинков

 4. Румен Люгов

Резерви: Екатерина Каферинова и Валентин Бозев

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Г.Янев

Сключен договор №455 от 03.04.2015г. за отдаване под наем

12/29.01.2015г.

1. Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот: петно №2 с площ от 10 /десет/ кв.м., находящо се в двора на ОУ „Иван Вазов” в кв.25 по плана на с. Пашови за разполагане на временен търговски обект /павилион/, за срок от 5 години.

2.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 31.70 /тридесет и един лева и седемдесет ст. / без ДДС.

3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

 1. Джуна Тупева

 2. Тома Пачалов

 3. Любомир Перчинков

 4. Румен Люгов

Резерви: Екатерина Каферинова и Валентин БозевВъзлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Г.Янев

Сключен договор №465 от 08.04.2015г. за отдаване под наем

13/29.01.2015г.

Отлага разглеждането на предложението за изменение на Решение №42/31.01.14г. на ОбС-Велинград относно подписване на Анекс към Договор №387/23.05.2014г. за отдаване под наем на общински имот за поставяне на временни преместваеми обекти за търговия – еднотипни павилиони и автоспирки за следващо заседание.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Г.Янев

Разглеждането на решението е отложено за следващо заседание.

14/29.01.2015г.

1.Разрешава сключване на анекс към Договор №38/17.02.2006 година за срок от 1 /една/ година, считано от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.2. Определя месечна наемна цена в размер на 1600 лв. с ДДС.3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените по сключване на анекса.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Б.Чинков

Изпълнено.Сключен анекс към договора.

15/29.01.2015г.

Отлага разглеждането на предложението за продажба на общински недвижим имот ПИ №010005 с площ 0,879дка в м.”Будьов Преслап” по КВС на с.Света Петка и одобряване на оценка от лицензиран оценител за следващо заседание.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Н.шаламанов

Отложено за следващо заседание съгласно текста на решението.

16/29.01.2015г.

Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен електропровод през общински имот №011026 от КВС на гр.Велинград, Община Велинград и на подземен водопровод през общински имоти:№008028, 011026 и 008045 /за присъединяване към същес8твуващата мрежа на ПИ №011041, местност „Анезица” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.

Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Ив.Пукнев

В процедура по изпълнение.

17/29.01.2015г.

1. Дава съгласие за водопренос/водоподаване по общински водопровод за минерална вода „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция” на разрешените с Разрешително за водовземане на минерална вода № 31610078/10.09.2014г. на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив дебит и обем минерална вода на ЕТ„Примавера-Маргарита Гарова” – гр. Велинград с ЕИК 200935173. Таксата за водопренос/водоподаване е съгласно действащата тарифа определена с Решение № 326/25.09.2014г. на Общинския съвет за този водопровод за минерална вода. Срокът на правото на водопренос/водоподаване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив.

2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.

Г.Янев

Сключен договор №464 от 08.04.2015г. за водопренос на минерална вода.

18/29.01.2015г.

Отлага разглеждането на предложението за одобряване на ПУП-план за регулация на улици с ос.т.68-116-117а-118 и ос.т.116-127 между квартали 8 и 11 по плана на с.Юндола, като се намаляват ширините на улиците от 10 и 8 м на 6 м по съществуващия на място път. По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ І-92, ІІ-91, Х-293 и ІІІ-95, ХІ-95, ІV-96 в кв.11, ХІ-85 и ХV-85 в кв.12 и УПИ І-9, ХVІ-90, ХV-89, ХІV-88, ХІІІ-87, ХІІ-86, ХІ-304 и Х-84 в кв.8, които се уширяват до новопроектираните улици за следващо заседание.

?Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

1.Разрешава изработване на ПУП – План схема за подземна кабелна линия 20 кV от съществуваща по ул. „Цар Самуил” до УПИ № III-6544 – „За ТП”, кв.473 с дължина 83 м и нова подземна кабелна линия ниско напрежение от УПИ № III-6544 – „За ТП”, до съществуваща РК при о.т.3067 и до УПИ № III-6550,7906, кв.478 по плана на гр. Велинград с дължина 169 м.

2.Дава съгласие относно ПУП – План схема за подземна кабелна линия на „ЕВН – България Електроразпределение”, КЕЦ Велинград, описана в т.1.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Кондева

Одобрено с Решение на Обс № 47 от 26.02.2015г. и влязло в сила.

19/29.01.2015г.

1.Разрешава изработване на ПУП – План схема за подземна кабелна линия 20 кV от съществуваща по ул. „Цар Самуил” до УПИ № III-6544 – „За ТП”, кв.473 с дължина 83 м и нова подземна кабелна линия ниско напрежение от УПИ № III-6544 – „За ТП”, до съществуваща РК при о.т.3067 и до УПИ № III-6550,7906, кв.478 по плана на гр. Велинград с дължина 169 м. 2.Дава съгласие относно ПУП – План схема за подземна кабелна линия на „ЕВН – България Електроразпределение”, КЕЦ Велинград, описана в т.1.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Крайчева

Изпълнено.ПУП-а е изработен.

20/29.01.2015г.

1.Изменя и допълва т.2 на Решение №411 прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.2014г.

Вместо:”Точка 2.Дава право на преминаване през общински имоти ПИ 000065-местен път и ПИ 007046-пасище, мера, местност „При с.Пашово”, землище с.Пашови”,

Да се чете: „Точка 2.Дава право на преминаване по чл.193, ал.1 от ЗУТ през общински имоти:

 1. ПИ №000034 – местен път,

 2. ПИ №007046 – пасище, мера

 3. ПИ №007033 – пасище мера /имот в който се намира съществуващ стълб/

в местност „При с.Пашови”, землище с.Пашови, Община Велинград.

2.Задължава кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

И.Николов

Решението изменено съгласно текста на решението.

21/29.01.2015г.

1.Разрешава изработването на ПУП – промяна предназначението на ПИ 005023 от „нива” в „За търговия и услуги”, като се образува един УПИ ХХІІІ-23 „За търговия и услуги” с площ 1694,00кв.м., ПУП-план схеми за Ел. и ВиК.

2.Одобрява идейно предложение по чл.125 от ЗУТ.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Холянов

Изпълнено.Процеду-рата приключила.

22/29.01.2015г.

1.Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на полустационарен ски-влек ПВС 12-7,5 кВт „Старина” в ПИ №000038, местност „Старина” по КВС на с.Юндола, Община Велинград, ЕКАТТЕ 86115.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Холянов

Изпълнено.Влязло в сила.

23/29.01.2015г.

1.Одобрява ПУП – определяне трасе на нова подземна кабелна линия 20 КV от ТП 69 в ПИ 093094 до нов ТП в ПИ 092095 местност „Чолаков чучур” по КВС на землище Велинград, Община Велинград, ЕКАТТЕ 10450.

2.Разрешава преминаване през полски местен път №092078.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Холянов

Изпълнено. Влязло в сила..

24/29.01.2015г.

І. ОДОБРЯВАчастично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ част от кв. 6 и част от кв. 1 по плана на с. Всемирци, така, че:

1. вътрешните регулационни линии на ІV-16 в кв. 6 се поставят в съответствие с одобрените имотни граници по Заповед № 1654/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград.

2. УПИ № ІV в кв. 6 се отрежда освен за имот пл. № 6 и за имот пл. № 219.

3. променят регулационните граници на УПИ № V-67 и № VІІ-68 в същия квартал № 6.

4. Променя се улица с ос.т. 18-4, като се обособява нова улица с ос.т. 18-18а-18б-4 с ширина 5 м. по съществуващите на място огради.

5. Обособява се нова пешеходна алея, съществуваща на място, със ширина 2,5 м, между УПИ № ІV-16, V-67 и VІІ-68 в кв. 6.

6. Променят се и границите на УПИ № ІV-17 и № Х-68 в кв. 1 по плана на с. Всемирци.

Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в проекта.

VІ. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши последващите процедури по ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Кафеджиева

Обявено в ДВ бр.17 от 06.03.15г. Влязло в сила.

25/29.01.2015г.

1.Одобрява списък на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград за мандат 2015г.- 2020г.,

ОбС

Списъка одобрен съгласно решението.

26/29.01.2015г.

1.Определя формата на управление на горските територии – общинска собственост да бъде по чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите: от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл.235 и 241, въз основа на договор.

2.Определя инж.Георги Петров Башкехайов ЕГН-7409073622 от гр.Велинград, ул.”Христо Ясенов” №21, вписан в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 и 241 от Закона за горите.

3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи договор с лицето по т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Т.Кълвачева

Сключен договор с лицето по т.2 от решението.

27/29.01.2015г.

1.Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод за минерална вода от сондаж №1ВКП „КЕИ К-8 Вельова баня” до ПИ 151059 по КВС на гр.Велинград и дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод за минерална вода през общински имоти №150025, 150102 и 150104 по КВС на гр.Велинград, Община Велинград и през УПИ ІІІ-парк в кв.184а и улица между кв.184а и кв.414б от регулационния план на гр.Велинград /за присъединяване от сондаж №1 ВКП КЕИ „К-8” Вельова баня до ПИ 151059, местност „Санаториума” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.

2.Одобрява идейно предложение по чл.125 от ЗУТ.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по т.1 и т.2.

Д.Холянов

В процедура по изпълнение

28/10.02.2015г.

Изменя Решение №25/29.01.2015г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград , както следва:1.Одобрява списък на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград за мандат 2015г.- 2020г.,

ОбС

Решението изменено съгласно текста.

29/10.02.2015г.

Приема Програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2015г.

Приложение: Програма.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Г.Янев

Програмата приета съгласно текста на решението.

30/10.02.2015г.

Приема бюджета на Община Велинград за 2015г

Ф.Ангелов

Бюджета приет и се издават заповеди на кмета за изпълнението му.

31/10.02.2015г.

Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на територията на Община Велинград в бюджет 2015г.

Ф.Ангелов

Издадена заповед №293 от 20.03.15г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджета.

32/10.02.2015г.

Приема годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Велинград за 2014г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Ф.Ангелов

Отчета за общински дълг приет съгласно текста на решението.

33/10.02.2015г.

1.Предоставя финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите по трудово правоотношение на Общинска администрация и дейностите към нея в размер на 250 /двеста и петдесет лева/ за 2014г. и 250 /двеста и петдесет лева/ за 2015г.

2. Финансовите средства да бъдат отчитани в § 1013 – „ Постелен инвентар и облекло „от Единната бюджетна класификация за 2015г., утвърдена от Министъра на финансите .

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Ф.Ангелов

Издадена заповед №192 от 25.02.2015г., заповед №184 от 25.02.2015г. и заповед №402 от 06.04.15г.

34/10.02.2015г.

1.Дава съгласие да бъде учреден „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца и „ин витро” процедури на територията на Община Велинград и определя сумата от 30 000лв. от бюджета на Община Велинград за 2015г. да бъде внесена във фонда, като всяка календарна година от бюджета на Община Велинград да се осигуряват средства във фонда в размер определен от Общински съвет – Велинград.

2.Дава съгласие дейността на учредения по т.1 фонд да се извършва от комисия в състав – общински съветници, представители от общинска администрация и медици – представители от „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

Комисията да избере от състава си председател.

3.На следващото заседание на Общински съвет – Велинград да се внесат за одобрение проект на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца на територията на Община Велинград” и проект на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Велинград”.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Я.Петрова

Определени са комисии със заповед №452/16.04.15г. на кмета на община Велинград за работа по учредения Общински солидарен фонд.

35/10.02.2015г.

Задължава Председателя на Общински съвет – Велинград да входира проект за решение за откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-Велинград”ЕООД през м.март 2015г.

Вл.Десподски

Процедурата е стартирала с решение на ОбС.

36/10.02.2015г.

І. Одобрява и приема Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца на територията на община Велинград“.

ІІ. Одобрява и приема Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Велинград”.

ІІІ.Определя за членове в състава на двете комисии на общински солидарен фонд, следните общински съветници:

-Джуна Тупева

-Румен Люгов

-Тома Пачалов

-д-р Жеко Чешмеджиев

-Дияна Кехайова

ІV.Упълномощава Кмета на Община Велинград да определи за членове в състава на двете комисии на общински солидарен фонд представители от Общинска администрация и медици – представители на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Н.Стефанова

Правилниците приети от ОбС.Определени са комисии със заповед №452/16.04.15г. на кмета на община Велинград за работа по учредения Общински солидарен фонд.

37/26.02.2015г.

Приема Отчет на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Н.Стефанова

Отчета приет съгласно текста на решението.

38/26.02.2015г.

1.Приема Общинска програма за осигуряване полагането на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП през 2015г.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Чолаков

Програмата приета съгласно текста на решението и се реализира.

39/26.02.2015г.

Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2015 г., както следва:

В част „замяна и прекратяване на съсобственост”, т.2 Прекратяване на съсобственост, т.2.1. С физически и юридически лица, буква /е/ при подаване на заявление с текста: „Имот №7799, целият с площ от 344 кв.м., придаваем към УПИ ІХ в кв.2071 по плана на Велинград.” ; „Поземлен имот №8935, с площ от 615 кв.м., част от УПИ ХV в кв.414 по плана на Велинград.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Г.Янев

Допълнението на програмата прието съгласно текста на решението.

40/26.02.2015г.

1.Разрешава намаляване размера на началната тръжна цена с 20 %/двадесет процента/ от 50/петдесет/лева за квадратен метър без ДДС на 40/четиридесет/лева за квадратен метър без ДДС както следва:

-УПИ№І (едно-римско)-8932(осем хиляди деветстотин тридесет и две), кв.207А(двеста и седем А),целият с площ 444(четиристотин четиридесет и четири) кв.м. в размер на 17 760 лв.(седемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) без ДДС,общинска собственост, съгласно АЧОС №756/03.02.2014 год.;

-УПИ№ІІ (две–римско)-8933(осем хиляди деветстотин тридесет и три), кв.207А(двеста и седем А), целият с площ 322(триста двадесет и два)кв.м. в размер на 12 880лв.(дванадесет хиляди осемстотин и осемдесет лв.) без ДДС,общинска собственост,съгласно АЧОС№ 757/17.02.2014год.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

М.Полежански

Издадена заповед №446 от 16.04.2015г. за продажба чрез търг с тайно наддаване на двете УПИ-та.

41/26.02.2015г.

1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 1 бр. (един брой) урегулиран поземлен имот по плана на с. Света Петка, общ.Велинград:

-УПИ № ХІІ ( дванадесет -римско), квартал кв.2 (две), целият с площ 520 кв. м. (петстотин и двадесет кв. м.) ,общинска собственост, съгласно АЧОС № 851 /23.01.2015 год.;

2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м. февруари 2015 год. като начална цена за продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на урегулиран поземлен имот,както следва:

- УПИ № ХІІ, квартал 2 по плана на с. Света Петка,общ.Велинград в размер на 2600,00 лв.(две хиляди и шестстотин лв.) без ДДС;

3.Избор на комисия:

 1. Ек.Каферинова

 2. Т.Пачалов

 3. Й.Аршинков

 4. Д.Кехайова

Резерви: А.Мареков и К.Шулев

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Белухова

Издадена заповед №306/23.03.2015г. и сключен дог.№532/15.05.2015 год.

42/26.02.2015г.

1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 1 бр. (един брой) урегулиран поземлен имот по плана на с. Юндола, общ.Велинград:

-УПИ № VІ ( шест -римско)- „за трафопост” , квартал кв.16 ( шестнадесет ), целият с площ 40 кв. м. ( четиридесет кв. м. ) ,общинска собственост, съгласно АЧОС № 849 / 15.01.2015 год.;

2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м. февруари 2015 год. като начална цена за продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на урегулиран поземлен имот,както следва:

- УПИ № VІ ( шест римско) -„за трафопост”, квартал 16 (шестнадесет) по плана на с. Юндола, общ.Велинград в размер на 1600,00 лв.( хиляда и шестстотин ) без ДДС;

3.Избор на комисия.

 1. Ек.Каферинова

 2. Т.Пачалов

 3. Й.Аршинков

 4. Д.Кехайова

Резерви: А.Мареков и К.Шулев

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград

Й.Петрова

Издадена заповед №307 от 23.03.15г. за

провеждане на таен търг.

43/26.02.2015г.

1.Продава недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

-УПИ №ХІІІ /тринадесет-римско/ – общински с площ 483кв.м. /четиристотин осемдесет и три кв.м./, находящ се в кв.6 /шест/ по плана на с.Света Петка, Община Велинград, съгласно АЧОС №854/04.02.2015г. на Муса Муса Бухов, собственик на къща построена въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя, съгласно нотариален акт №18, том І, рег.№132, н.дело №18/01.02.2012г.

2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 3522,00лв. /три хиляди петстотин двадесет и два лева/ с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 11.02.2015г. на лицензиран оценител „Комплексинвест” ООД гр.Пазарджик.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Белухова

Сключен дог.№471/09.04.2015год.

44/26.02.2015г.

1. Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот- Земя петно №6 с площ 20 кв.м. /по утвърдена схема/, находящо се в УПИ-IV-2850-За парк,в кв.156 по плана на гр.Велинград-публична общинска собственост,АПОС №9/25-09-1997год., за срок от 5 години.

2.Определя начална месечна конкурсна цена за горепосоченото петно в размер на 139,60 лв. /сто тридесет и девет лева и 60 стотинки/ без ДДС.

2.1.Охпределям следните конкурсни условия:

-ползване на обекта за търговия и услуги

-създаване на нови работни места

-монтаж на нов временен обект,съгласно одобрения Модифициран типов външен вид на павилион-Велинград/план и фасади/

-поддържане на чистота в района на обекта

3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

 1. Ек.Каферинова

 2. Т.Пачалов

 3. Й.Аршинков

 4. Д.Кехайова

Резерви: А.Мареков и К.Шулев

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Й.Петрова

Издадена заповед №295 от 21.03.15г. за провеждане на конкурс.

45/26.02.2015г.

1.Дава съгласие за удължаване на срока на Договор №298 от 18.08.2010г., сключен между Община Велинград и ЕТ „МАГИ – Иван Тренчев” и Анекс към него №467/02.07.2013г. с 5 /пет/ години, считано от 18.08.2015г.

2.Определя месечна наемна цена в размер на 250,40лв., без ДДС.

3.Упълномощава Кмета на Общината да сключи Анекс към Договор №298/18.08.2010г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Отлага разглеждането на предложението за изменение и допълнение на Решение № 10/26.01.2006г. и Решение № 72/24.03.2010г. за следващо заседание.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Б.Чинков

Удължен срока на договора съгласно решението.

46/26.02.2015г.

Отлага разглеждането на предложението за изменение и допълнение на Решение № 10/26.01.2006г. и Решение № 72/24.03.2010г. за следващо заседание.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Полежански

Решението отложено за разглеждане.

47/26.02.2015г.

Одобрява ПУП – план за регулация на улици с ос.т.68-116-117а-118 и ос.т.116-127 между квартали 8 и 11 по плана на с.Юндола, като се намаляват ширините на улиците от 10 и 8м. на 6м. по съществуващия на място път. По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ І-92, ІІ-91, Х-293 и ІІІ-95, ХІ-95, ІV-96 в кв.11, ХІ-85 и ХV-85 в кв.12 и УПИ І-9, ХVІ-90, ХV-89, ХІV-88, ХІІІ-87, ХІІ-86, ХІ-304 и Х-84 в кв.8, които се уширяват до новопроектираните улици.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Кондева

Изпълнено.ПУП-а одобрен.

48/26.02.2015г.

1. Дава съгласие, в качеството си орган управляващ общинската собственост, относно разглеждане и одобрение на ПУП – схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода – присъединяване от т.”А”-шахта в улица/им.№9668/ между о.т.1305 и №1301 до т.”В”-хотелски комплекс”Примавера” в УПИ №VIII-6424,6425,6426,6427,6428,6429,6430-“За хотел, ресторант, търговия, обществени услуги, СПА център,басейн и рекреация”в кв. 9 по плана на гр.Велинград.

2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Крайчева

Изпълнено.Издадена заповед.

49/26.02.2015г.

1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно разглеждане и одобряване на ПУП – схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода от КЕИ № 2, находище „Велинград-Чепино” до УПИ № VI-8285, кв. 60в по плана на гр. Велинград. Трасето преминава по част от ул.”Ал.Геров” и ул.”Н. Вапцаров”и е с обща дължина 2379м.

2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Крайчева

Изпълнено

50/26.02.2015г.

1. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за разглеждане и одобряване на ПУП – схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода – изменение и удължаване от съществуващ при о.т.1478 на ул.„Цар Самуил” до УПИ № II-6651-за почивен дом, кв. 383 по плана на гр. Велинград.

2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

1.Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – п.и. №008127 с НТП Нива, за образуване на нов УПИ №СХХVІІ-127, 39 – „За жилищно строителство” с площ 590кв.м., нов УПИ №СХХІХ – 129 – „За трафопост, път и услуги” с площ 326кв.м. в масив №8, землище на гр.Велинград и парцеларни планове за трасета на ново водопроводно отклонение, ново канализационно отклонение и нов въздушен ел.кабел НН до 380V, достигащи до п.и.№008127, масив №8, местност „Анезица”, землище на гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

2.Изразява предварително съгласие /със срок до 18 месеца/ за промяна на предназначението на пасище – част от п.и.№008039 в размер на 2300кв.м. необходими за образуване на нов упи №СХХVІІ-127, 39 – „за жилищно строителство”, за отделяне на нов имот с площ 2300кв.м., промяна на характера на общинската собственост на същата част от публична в частна и за промяната й на НТП от пасище в ливада.

3.Изразява предварително съгласие /със срок до 18 месеца/ за промяна на предназначението на пасище – п.и.№008129 /в размер на 326кв.м./ за новообразуван упи №СХХІХ-129 – „За трафопост, път и услуги” с площ 326кв.м. в масив №8, землище на гр.Велинград, за промяна на характера на общинската собственост на имота от публична в частна и за промяна на НТП от пасище в ливада.

4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, 2, 3.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Крайчева

Изпълнено

51/26.02.2015г.

1.Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – п.и. №008127 с НТП Нива, за образуване на нов УПИ №СХХVІІ-127, 39 – „За жилищно строителство” с площ 590кв.м., нов УПИ №СХХІХ – 129 – „За трафопост, път и услуги” с площ 326кв.м. в масив №8, землище на гр.Велинград и парцеларни планове за трасета на ново водопроводно отклонение, ново канализационно отклонение и нов въздушен ел.кабел НН до 380V, достигащи до п.и.№008127, масив №8, местност „Анезица”, землище на гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

2.Изразява предварително съгласие /със срок до 18 месеца/ за промяна на предназначението на пасище – част от п.и.№008039 в размер на 2300кв.м. необходими за образуване на нов упи №СХХVІІ-127, 39 – „за жилищно строителство”, за отделяне на нов имот с площ 2300кв.м., промяна на характера на общинската собственост на същата част от публична в частна и за промяната й на НТП от пасище в ливада.

3.Изразява предварително съгласие /със срок до 18 месеца/ за промяна на предназначението на пасище – п.и.№008129 /в размер на 326кв.м./ за новообразуван упи №СХХІХ-129 – „За трафопост, път и услуги” с площ 326кв.м. в масив №8, землище на гр.Велинград, за промяна на характера на общинската собственост на имота от публична в частна и за промяна на НТП от пасище в ливада.

4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, 2, 3.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Холянов

В процедура по изпълнение

52/26.02.2015г.

1.Утвърждава петно за поставяне на монументално – декоративен елемент /възпоменателен кръст/ в имот пл.№7300, попадащ в УПИ Х-7330, 6840 „За парк” в кв.143 по плана на гр.Велинград.

2.Разрешава поставянето на монументално-декоративен елемент /възпоменателен кръст/ в имот пл.№7300, попадащ в УПИ Х-7330, 6840 „За парк” в кв.143 по плана на гр.Велинград, като се предвидят временни връзки към мрежата за ел.захранване.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Енев

Издадена скица виза на основание решението.

53/26.02.2015г.

1.Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори в горски територии държавна собственост на поз.имот пл.№000008 м.Юндола по КВС на с.Юндола, Община Велинград в УПИ І- „Спорт и атракции”.

2.Одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Гунчева

Изпълнено.ПУП –а изработен

54/26.02.2015г.

1.Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори в горски територии държавна собственост на поз.имот пл.№000055 м.Юндола по КВС на с.Света Петка, Община Велинград в УПИ І- „Спорт и атракции” и ІІ- „Спорт и атракции”, като се заложи двуетапно изпълнение на инвестиционното намерение.

2.Одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Гунчева

Изпълнено

55/26.02.2015г.

1.Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори в горски територии държавна собственост на поз.имот пл.№000011 м.Юндола по КВС на с.Юндола, поз.имот пл.№001056 м.Юндола по КВС на с.Света Петка, Община Велинград и УПИ VІ и VІІІ и двата „За озеленяване и спорт” в кв.35 по плана на с.Юндола в нови УПИ І, ІІ, ІІІ, VІ и VІІІ всичките „За спорт и атракции”.

2.Одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Гунчева

Изпълнено

56/26.02.2015г.

І. Не възразява по издадена е Заповед № 69/28.01.2015 г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрено частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ІІІ-55 в кв. 11 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по заповед № 1198/24.11.1989 г. Във връзка с това се променят и регулационните граници на съседните УПИ №№ ІІ-54, ІV-53, VІ-58 в същия квартал.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши последващите процедури по ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Кафеджиева

Заповедта е влязла в сила на 08.04.2015 г.

57/26.02.2015г.

1.Одобрява ПУП – план за улична регулация за квартали: Салихова махала и Дживгови колиби към населено място Чолакова махала, ЕКАТТЕ 81863, Община Велинград.

2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и да се изпрати за обнародване настоящото решение в „Държавен вестник” в седем дневен срок.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

С.Бошнак

Изпълнено.Издадена заповед.

58/26.02.2015г.

1.Дава съгласието в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /улица-ПОС/ за последващо процедиране по ЗУТ /допускане и одобряване от Кмета на Община Велинград/ на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ за нова жилищна сграда в УПИ І-841, кв.89 по плана на с.Драгиново /собственост на Гюрсел Рамзием Мусов от гр.Сърница, ул.”Хан Аспарух” №15, съгласно нот.акт №209/2010г./ като, бъдещото застроително петно да е разположено на улична регулация /улица ос.т.№268-до ос.т.№272/, със следните градоустройствени параметри:свободно застрояване, като двата етажа се застрояват на уличната регулация с отстъп от 2,00м. се предвижда застрояване до три етажа с височина на стрехата до 10,00м., Кплътност на застрояване =60%, Кинт =1,2; Козеленяване= 40%, устройствена зона – е-, съгласно червените линии и цифри в скицата – идейно предложение.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Ив.Шулева

Изпълнено. Издадена заповед № 703 от 26.05.15г.

59/26.02.2015г.

1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на 1бр. /един брой/ урегулиран поземлен имот по плана на гр.Велинград, Община Велинград, а именно:

-УПИ №ІV /четири-римско/-3161 /три хиляди сто шестдесет и едно/, целият с площ от 491 /четиристотин деветдесет и един/ кв.м., находящ се в кв.1841 /хиляда осемстотин четиридесет и едно/, общинска собственост, съгласно АЧОС №853/04.02.2015г.

2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест” ООД – гр.Пазарджик от 19.02.2015г. за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ №ІV /четири-римско/-3161 /три хиляди сто шестдесет и едно/, целият с площ от 491 /четиристотин деветдесет и един/ кв.м., находящ се в кв.1841 /хиляда осемстотин четиридесет и едно/, по плана на гр.Велинград, Община Велинград като начална цена на търга в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/лв. без ДДС.

3.Избира комисия в състав:

 1. Ек.Каферинова

 2. Т.Пачалов

 3. Й.Аршинков

 4. Д.Кехайова

Резерви: А.Мареков и К.Шулев

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Белухова

Издадена заповед №579/30.04.15г. и сключен договор №524/12.05.2015г.

60/26.02.2015г.

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.

Адм.ръководи-тели

Наредбата приета съгласно текста на решението.

61/26.02.2015г.

1.Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на следния свой недвижим имот: магазин №7 с площ от 22кв.м., плюс 2,5кв.м. общи площи и магазин №8 с площ от 22кв.м., плюс 2,5кв.м. общи площи, построени в УПИ ІV – Кооперативен пазар в кв.104, идентичен с УПИ ІХ в кв.111 по плана на гр.Велинград за срок от 5 /пет/ години от датата на подписване на договора за наем за реализирането на Европейски информационен офис на член на Европейския парламент в гр.Велинград.

2.Определя месечна наемна вноска от 6,98лв./кв.м. без ДДС, съгласно действащата Тарифа за минимални базисни цени. Размерът на месечната наемна вноска за магазин №7 е 171,01лв. и за магазин №8 е 171,01лв. без ДДС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Б.Чинков

Изготвен договор.

62/26.02.2015г.

Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за безвъзмездно финансиране на обект „Реконструкция на водопроводните и канализационни клонове по бул.”Съединение” гр.Велинград” – Първи и Втори етап, пред ПУДООС към МОСВ като приоритетен обект за Община Велинград. Обектът се вписва в стратегическата рамка на общински план за развитие 2014г. – 2020г.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Николова

Изпълнено. Финансирано от ПУДОС.

63/26.03.2015г.

Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.октомври 2014г. – м.декември 2014г.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Я.Петрова

Отчета приет съгласно текста на решението.

64/26.03.2015г.

1.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма «Регионално развитие» – Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие», сумата:1 575 656,21 /един милион петстотин седемдесет и пет хиляди шестотин петдесет и шест лева и двадесет и една стотинки/ лева. Платим на предявяване. Срок за погасяване за плащане – до 20.02.2016г. Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC – BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

2.Възлага на Кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG161РО001/1.4-09/2012/018 и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”

Д.Салкина

Подписан запис на заповед.

65/26.03.2015г.

1.Отлага разглеждането на предложението за откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД, гр. Велинград за следващото редовно заседание на Общински съвет-Велинград.

2.В срок до 09.04.2015г.Общинска администрация да представи в деловодството на Общински съвет – Велинград проект на договор за възлагане управлението на „МБАЛ-Велинград” ЕООД, съгласуван от Кмет на Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Вл.Десподски

Решението отложено за разглеждане.Проекта на договор представен в определения срок.

66/26.03.2015г.

I.Привежда в изпълнение взетите решения чрез инициираната Подписка за „Запазване на Община Велинград, като екологично чист регион без рудодобив”.

II. Създава временна комисия на Общински съвет, която да организира и инициира срещи, свързани със запазване община Велинград като екологично чист район. III. Определя за председател на временната комисия Кмета на Община Велинград или упълномощен от него представител.

секретар- служител от Общинска администрация

и членове:

1.общински съветници( представители от всяка политическа група)

2.представители от ДГС „Чепино” и ДГС „Алабак”

3. представител от РЗИ – Пазарджик

4. правоспособен юрист

5.представител от РУП- Велинград(сектор КАТ)

6.главен архитект на община Велинград

7. представител от Общинска служба земеделие- Велинград

8.представител от ГИ „За запазване на община Велинград като екологично чист регион без рудодобив ”

9.представител на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите

IV. Временната комисия преустановява съществуването си с изпълнението на задачата, за която е създадена.

V.Да се инициира в Община Велинград работна среща на тема – „Запазване региона на Западни Родопи, област Пазарджик като екологично чиста територия” . Да се поканят упълномощени представители от Община Ракитово,Община Батак, Община Белово, Община Септември, Община Сърница и Община Пещера. Определя срок за провеждане на срещата до 30.04.2015г., като в дневният ред се включи и обсъждане създаването на сдружение между всички по- горе изброени общини.

VI.Да се изпрати Решение №431/18.12.2014г. на Общински съвет – Велинград на Министър председател на Република България, Председател на Народно събрание, Министерство на енергетиката и МОСВ.

Я.Петрова

Създадена временна комисия. Проведено първо заседание.

67/26.03.2015г.

Приема доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план за 2014г.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

Арх.Енев

Доклада за изпълнение на Общия устройствен план за 2014г. е приет.

68/26.03.2015г.

Съгласува Стратегически план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2015 – 2017г. и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2015г.

Приложение: Стратегически план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2015 – 2017г., съдържащ и 4бр.приложения и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2015г., съдържащ и 3бр.приложения.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

Р.Вардева

Стратегическият план е съгласуван с ОбС.

69/26.03.2015г.

Одобрява допълнение в Програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост в Община Велинград през 2015 год

Г.Янев

Допълнението на програмата е одобрено от ОбС.

70/26.03.2015г.

1. Прекратява съсобствеността между ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и „ВИП 2005”ООД-Несебър,ЕИК:147021461 върху УПИ №ХV-8354,8935,кв.414 по плана на гр.Велинград,Община Велинград чрез ПРОДАЖБА на общински недвижим имот,а именно :

- поземлен имот пл.№8935(осем хиляди деветстотин тридесет и пет) с площ 615(шестстотин и петнадесет)кв.м.,от който е образуван УПИ№ХV-8354,8935 (петнадесет-римско тире осем хиляди триста петдесет и четири запетая осем хиляди деветстотин тридесет и пет) в кв.414(четиристотин и четиринадесет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост,съгласно АЧОС №856/10.02.2015 год. на „ВИП 2005”ООД-Несебър.

2.Определя пазарна цена на общинския недвижим имот,описан в т.1 в размер на 18 450(осемнадесет хиляди четиристотин и петдесет)лв. без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителски доклад от 04.03.2015 г. на лицензиран оценител „Комплексинвест” ООД-Пазарджик за заплащане от „ВИП 2005”ООД-Несебър .Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

Г.Янев

Издадена заповед №558/27.04.15г.

и сключен договор №525/12.05.15г.

71/26.03.2015г.

1. Прекратява съсобствеността между ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и „МАРИНА МК 2010”ЕООД-НЕСЕБЪР,ЕИК:201173975 върху УПИ №ІХ-7799,8789, кв.2071 по плана на гр.Велинград , Община Велинград чрез ПРОДАЖБА на общински недвижим имот,а именно :

- поземлен имот пл.№7799(седем хиляди седемстотин деветдесет и девет) с площ 334(триста тридесет и четири)кв.м.,придаваем към УПИ№ІХ-7799,8789 (девет-римско тире седем хиляди седемстотин деветдесет и девет запетая осем хиляди седемстотин осемдесет и девет) в кв. 2071(две хиляди седемдесет и едно) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост,съгласно АЧОС №857/10.02.2015 год. на „МАРИНА МК 2010”ЕООД-НЕСЕБЪР .

2.Определя пазарна цена на общинския недвижим имот,описан в т.1 в размер на 10 700(десет хиляди и седемстотин )лв. без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителски доклад от 04.03.2015 г. на лицензиран оценител„Комплексинвест” ООД-Пазарджик за заплащане от „МАРИНА МК 2010”ЕООД-НЕСЕБЪР .

Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

Г.Янев

Издадена заповед №559/27.04.15г. и сключен договор №526/12.05.2015г.

72/26.03.2015г.

1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 1 бр. (един брой) урегулиран поземлен имот по плана на гр. Велинград:

-УПИ № ХІ (единадесет -римско)- общ., квартал кв.434 (четиристотин тридесет и четири), целият с площ 95 кв. м. ( деветдесет и пет кв. м.) , общинска собственост, съгласно АЧОС № 855 / 04.02.2015 год.;

2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м. февруари 2015 год. като начална цена за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот, както следва:

- УПИ № ХІ (единадесет – римско) – общ., квартал 434 (четиристотин тридесет и четири) по плана на гр.Велинград в размер на 1425,00 лв.(хиляда четиристотин двадесет и пет лв.) без ДДС;

3.Избира комисия в състав:

 1. Й.Аршинков

 2. Ек.Каферинова

 3. Т.Пачалов

 4. Р.Люгов

Резерви:Д.Кехайова и Р.Ходжов

Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

М.Белухова

Издадена заповед №569/28.04.15г. за провеждане на търга на 26.05.15г.

73/26.03.2015г.

1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 5 „Сярна баня” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите на „Маргарита”ЕООД-Велинград с ЕИК № 112654457 за обект „Оранжерии”, който се намира в УПИ № І-„за мин. баня” в кв. 256 по плана на гр. Велинград със средно денонощен дебит от 0,7(нула цяло и седем десети)л/сек. сезонно за 181(сто осемдесет и един) дни от 01.11 до 30.04 и обем от 10946,8 (десет хиляди деветстотин четиридесет и шест цяло и осем десети)м3/год. за срок от 10 (десет) години с цел на водовземането – „всички други цели”.

2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м.(петдесет стотинки).

3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

М.Полежански

Изпълнено.Разреши-телно №0019 от 20.04.2015г.

74/26.03.2015г.

1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 5 „Сярна баня” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите на ЕТ„Тора-Тодор Ямаков”-Велинград с ЕИК № 130095172 за обект хотел „Далия”, който се намира в УПИ № ІХ-1580 в кв. 259 по плана на гр. Велинград със средно денонощен дебит 0,1(нула цяло и една десета)л./сек. за 365(триста шестдесет и пет)дни в годината в обем 3153,6м3/год. (три хиляди сто петдесет и три цяло и шест десети)куб. м. за година, за срок от 10(десет)години с цел на водовземането – „всички други цели”.

2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м.(петдесет стотинки).

3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

М.Полежански

Изпълнено.Разреши-телно №0017 от 20.04.2015г.

75/26.03.2015г.

1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж № 5 „Сярна баня” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите на „Екотехсист”ООД-Велинград с ЕИК № 203031693 за обект „Външен плувен басейн и джакузи”, който се намира в УПИ № VІІІ-2378,2383,8005 в кв. 3443 по плана на гр. Велинград със средно денонощен дебит 0,2(нула цяло и две десети)л./сек. за 365(триста шестдесет и пет)дни в годината при допустим максимален дебит от 0,33(нула цяло и тридесет и три стотни)л./сек. в обем 6162,12м3/год.(шест хиляди сто шестдесет и две цяло и дванадесет стотни)куб. м. за година, за срок от 10(десет)години с цел на водовземането – „всички други цели”.

2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м.(петдесет стотинки).

3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

М.Полежански

Изпълнено.Разреши-телно №0018 от 20.04.2015г.

76/26.03.2015г.

Отлага разглеждането на предложението за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от „Арена хотелс”ЕООД-София за обект хотел „Здравец”, който се намира в УПИ № VІІ-3134 в кв. 133 по плана на гр. Велинград за следващо заседание.

М.Полежански

Отложено за разглеждане съгласно текста.

77/26.03.2015г.

1.Одобрява Оценката на право на водопрокарване на водопровод за минерална вода – сервитут собственост на фирма „Дикси 64” ЕООД – гр. Велинград с ЕИК 112582463 на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на нов водопровод за минерална вода с дължина на водопровода в общинска земя 605,0 (шестстотин и пет)м в земеделски пътища и път ІV клас, диаметър на водопровода Ф=70(седемдесет)мм и площ на сервитута 405,35(четиристотин и пет цяло и тридесет и пет стотни)кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода (сервитута) е 365,00лв. ( триста шестдесет и пет лв.) без ДДС.

2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на община Велинград.

М.Полежански

Сключен договор №449 от 01.04.2015г. за право на прокарване на водопровод за минерална вода

78/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №296190 с площ 0.221дка в м.„Мариница” и НТП-полска култура,категория-седма по КВС на землище с.Драгиново на наследници Байрям Мусов Кичиков, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д199/30.11.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост. Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1654/26.09.2013г.-Байрям Мехмедов Кичиков, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

79/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №001006 с площ 16.477дка, в местността „Челебийца” с НТП-ливада,категория-девета;имот№002008 с площ 13.748дка, в местността”Челебийца” с НТП-ливада,категория-девета по КВС на землище с.Пашови на наследници Алиш Мустафов Хърльов, чието право на собственост се възстановява с Решение №2683/22.02.2008г. на ОБСЗГ гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012г. на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлените имоти по КВС на землище с.Пашови, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1813/29.10.2013г.-Ахмед Али Муса, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

80/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №298013 с площ 0,546дка в м.”Банки” и НТП-полска култура, категория-седма, имот №298014 с площ 0,563дка в м.”Банки” и НТП-полска култура, категория-седма по КВС на землище с.Драгиново на наследници Асан Мехмедов Тахчиев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д331/12.03.1993г. на ПК гр.Велинград. Същите се възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г. по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1550/11.09.2013г.- Салих Мехмедов Тахчиев, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

81/26.03.2015г.

Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Асан Махмудов Кафеджиев в землището на с.Драгиново.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

82/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот №001017 с площ 0.700дка, който е част от №001014 в местността „Абланица” с НТП-ливада,категория-девета по КВС на с.Абланица;имот№006045 с площ 2.000дка, който е част от №006033 в местността ”Бутрево” с НТП-нива,категория-девета по КВС на с.Бутрева;проектен поземлен имот №005034 с площ 1.500дка в местността”Под селото-Дъбев рид” с НТП-нива,категория-девета по КВС на землище с.Враненци на наследници Ахмед Мехмедов Кехайов, чието право на собственост се възстановява с Решения №ГЗ-ВР/08.03.1994г.;№ГЗ-А/07.03.1994г.;№ГЗ-БУ/08.03.1994Г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012г. на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлените имоти по КВС на землищата с.Абланица; с.Бутрева; с.Враненци, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1636/24.09.2013г.-Мехмед Ахмедов Кехайов, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

83/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот №001031 с площ 2,078дка, който е част от №001020 в местността „Даутица” с НТП-нива, категория-девета по КВС на с.Биркова; проектен имот №001028 с площ 0,983дка, който е част от №001020 в местността „Даутица” с НТП-нива, категория-девета по КВС на с.Биркова; поземлен имот №003052 с площ 2,128дка в местността „Даутица” с НТП-нива, категория-девета по КВС на землище с.Враненци на наследници Рамадан Тахиров Пильов, чието право на собственост се възстановява с Решение №БИ4/29.11.1992г. на ПК гр.Велинград. Същите са възстановени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД „Земеделие”-Пазарджик.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлените имоти по КВС на землищата с.Биркова и с.Враненци, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие – Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1541/11.09.2013г. – Али Рамаданов Пильов, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие – Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

84/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот №303090 с площ 1.154дка, който е част от №303042 в м.„Тръне” и НТП-полска култура,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Асан Мусов Дженев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д362/24.02.1993г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1551/11.09.2013г.-Спас Милушев Дженев, за сведение и изпълнение. Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

85/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот №294130 с площ 1.053дка, който е част от №294008 в м.„Тръне” и НТП-полска култура,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Ахмед Мустафов Перчинков, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д287/22.01.1993г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1554/11.09.2013г.-Исуф Ахмедов Перчинков, за сведение и изпълнение. Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

86/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот №308136 с площ 0.427дка, който е част от №308084 в м.„Полене” и НТП-използв.ливада,категория-шеста по КВС на землище с.Драгиново на наследници Салих Ахмедов Сал. Юруков, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д265/17.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1663/27.09.2013г.-Атидже Ахмедова Юрукова, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

87/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлени имоти №291140 с площ 0.699дка, който е част от №291040 в м.„Липовец” и НТП-полска култура,категория-девета;имот№291053 с площ 0.513дка в м.”Липовец” и НТП-полска култура,категория-девета;проектен имот№047030 с площ 1.232дка, който е част от №047003 в м.”Горно Долене” и НТП-изоставена нива,категория-десета;проектен имот№303085 с площ 0.938дка, който е част от №305067 в м.”Аргача” и НТП-използв.ливада,категория-шеста;имот№305029 с площ 0.845дка в м.”Арполитово” и НТП-полска култура,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Асан Мустафов Есев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д285/14.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1556/11.09.2013г.-Алиш Ахмедов Есев, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

88/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №292162 с площ 0.649дка в м.„Липовец” и НТП-полска култура,категория-девета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Асан Салиев Имамов, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д368/04.03.1993г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост. Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1546/11.09.2013г.-Салих Мехмед Имамов, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

89/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №291144 с площ 1.659дка в м.„Липовец” и НТП-полска култура,категория-девета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Асан Мехмедов Кичилиев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д10А/25.03.1993г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост. Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1545/11.09.2013г.-Байрям Асанов Кичилиев, за сведение и изпълнение. Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

90/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлени имоти №307001 с площ 2.402дка в м.„Полене” и НТП-полска култура,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Алиш Мустафов Дженев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д2119/10.03.1993г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1640/25.09.2013г.-Салих Алиш Дженев, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

91/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлени имоти №304060 с площ 0.442дка, който е част от №304011 в м.„Арполитово” и НТП-полска култура,категория-шеста;проектен имот№303091 с площ 0.311дка, който е част от №303071 в м.”Аргача” и НТП-полска култура,категория-десета;проектен имот№339049 с площ 0.363дка, който е част от №339005 в м.”Аргача” и НТП-полска култура,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Осман Мехмедов Манушев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д96/04.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост. Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1537/11.09.2013г.- Осман Мехмедов Манушов, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

92/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлени имоти №377078 с площ 0.542дка, който е част от №377038 в м.„Костова круша” и НТП-полска култура,категория-десета;проектен имот№305090 с площ 0.269дка, който е част от №305028 в м.”Арполитово” и НТП-полска култура,категория-десета;имот№353054 с площ 0.411дка в м.”Полене” и НТП-полска култура,категория-шеста по КВС на землище с.Драгиново на наследници Мехмед Ахмедов Ахмов, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д184/01.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1538/11.09.2013г.-Мехмед Кемилов Ахмов, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

93/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектни поземлени имоти- №291042 с площ 0.274дка, който е част от №291091 в м.„Липовец” и НТП-полска култура,категория-девета;имот№291032 с площ 2.200дка в м.”Липовец” и НТП-полска култура,категория-девета;имот№294039 с площ 0.942дка в местността”Тръне” и НТП-полска култура,категория-девета;имот№305031 с площ 1.534дка в местността”Арполитово” и НТП-полска култура,категория-девета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Ахмед Асанов Тахчиев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д2/27.10.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград проектните и поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост. Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1637/24.09.2013г.-Ахмед Салиев Тахчиев, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

94/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектни поземлени имоти -№361017 с площ 1,370дка, който е част от №361015 в м.”Саракиница” и НТП-изоставена нива, категория-десета; имот №379074 с площ 0,767дка, който е част от №379029 в м.”Кръста” и НТП-полска култура, категория-десета; имот №379075 с площ 0,472дка в местността „Кръста” и НТП-полска култура, категория – десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Ясен Мильов Чикеров, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д338/22.02.1993г. на ПК гр.Велинград. Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г.с Решение №2092-Г от 12.03.1996г. по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград проектните поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1544/11.09.2013г. – Мехрема Ахмедова Бакалова, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие – Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

95/26.03.2015г.

Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Муса Мехмедов Еланов в землището на с.Грашево.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

96/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектни поземлени имоти- №193006 с площ 5.000дка, който е част от №193005 в м.„Пачова лопа” и НТП-ливада,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Евтим Асенов Налбантов, чието право на собственост се възстановява с Решение №2419Д/11.11.1996г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.2.Задължава Кмета на Община Велинград проектните поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост. Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1629/24.09.2013г.-Милен Евтимов Налбантов, за сведение и изпълнение. Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

97/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №379061 с площ 0.520дка в м.„Кръста” и НТП-ливада,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Гюлише Ахмедова Бельова, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д158/10.02.1993г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост. Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1535/11.09.2013г.-Атидже Ахмедова Кепчелева, за сведение и изпълнение. Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

98/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот №292175 с площ 1.100дка, който е част от №292018,м.„Липовец”,НТП-полска култура,категория-девета;имот№292017 с площ 0.528дка,м.”Липовец”,НТП-полска култура,категория-девета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Алиш Мустафа Манушев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д9/04.11.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012г. на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземления имот по КВС на землище гр.Велинград, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1536/11.09.2013г.-Мустафа Мустафов Манушов, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

99/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №305033 с площ 4.601дка в м.„Арполитово” и НТП-полска култура,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Алиш Османов Алендаров, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д298/11.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1656/26.09.2013г.-Мустафа Османов Алендаров, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

100/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлени имоти №354043 с площ 1.039дка в м.„Чатаръка” и НТП-полска култура,категория-десета;имот№308103 с площ 0.819дка в м.”Полене” и НТП-полска култура,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Салих Махмудов Кичиков, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д237/30.08.1993г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1557/11.09.2013г.-Махмуд Салих Кичиков, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

101/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлени имоти №302039 с площ 1.375дка, който е част от №302007 в м.„Арполитово” и НТП-полска култура,категория-десета;проектен имот№303099 с площ 1.891дка, който е част от №303040 в м.”Аргача” и НТП-полска култура,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Асан Мустафов Кепчелюв, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д194/01.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1534/11.09.2013г.-Исмаил Асанов Кепчелюв, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

102/26.03.2015г.

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №016025 с площ 1.122дка в м.„Горна поляна”,НТП-нива,категория-девета по КВС на землище с.Кръстава на наследници Муса Алиев Мехмедов Бирков, чието право на собственост се възстановява с Решение №К96/27.01.1994г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012г. на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземления имот по КВС на землище с.Кръстава, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1549/11.09.2013г.-Али Муса Ляца, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Н.Шаламанов

Решението предоставено за изпълнение на Общинска служба по земеделие.

103/26.03.2015г.

1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – ПИ №010005(нула десет нула нула пет), целият с площ 0.879 (нула цяло осемстотин седемдесет и девет)дка, нива, десета категория, находящ се в местността”Будьов Преслап” по КВС на землище с.Света Петка, община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС№844/17.11.2014г., в който е построена жилищна сграда, състояща се от приземен етаж и два жилищни етажа със ЗП-83,00 кв.м. собственост на Ибрахим Мехмед Къзин.

2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за заплащане от Ибрахим Мехмед Къзин на стойност от 308 лева(триста и осем лв.)

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Н.Шаламанов

Изпълнено.Сключен договор.

104/26.03.2015г.

Дава съгласието за инвентаризация на падналата маса в поземлени имоти горски територии, общинска собственост, маркиране, кубиране, сортиментиране, изготвяне на карнет – опис, изготвяне на план – извлечения и одобряването му.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Гунчева

Работи се по решението.

105/26.03.2015г.

Дава съгласието, да се предоставят безвъзмездно от Министерство на земеделието и храните, ZЕМ файлове на землищата в Община Велинград, в които са възстановени поземлени имоти общинска собственост, горски територии по приложен списък на имотите.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.

М.Гунчева

Очаква се подписване на договора от министъра

106/26.03.2015г.

Дава съгласието за приемане на План за развитие на горите на територията на Община ВелинградВъзлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.

М.Гунчева

Плана е приет и влязъл в сила

107/26.03.2015г.

1.Разрешава изработване на ПУП – определяне трасе на нова подземна кабелна линия 6,3 КV за Ел.захранване на обект МВЕЦ „Водев чарк2” – инсталация за управление на облекчителна шахта, която се намира в ПИ 159015 по КВС на землище Велинград, Община Велинград, ЕКАТТЕ 10450.

2.Одобрява идейно предложение по чл.125 от ЗУТ.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Д.Холянов

В процедура по изпълнение.

108/26.03.2015г.

1.Разрешава изработване на ПУП – ПЗ изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – Базова станция на „Космо България Мобайл” ЕАД заедно със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване, мачта за монтиране на GSM антени, контейнери за телекомуникационно оборудване в имот с №201038, местност „Стража”, Община Велинград, ЕКАТТЕ 10450.

2.Одобрява идейно предложение по чл.125 от ЗУТ.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, т.2.

Д.Холянов

В процедура по изпълнение.

109/26.03.2015г.

Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХХХІІ-6521 – за ЖС и услуги в кв.344 по плана на гр.Велинград, като за сметка на същия и имот пл.№8936-общински се образува един нов УПИ – ХХХІІ-6521,8936- за ЖС и услуги в същия квартал съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение.

В частта план за застрояване в новообразувания УПИ се предвижда строително петно за сграда до три етажа, с височина на стрехата до 10м., плътност на застрояване – 60%, Кинт-1,2 и при отстояния съгласно червения цвят в приложената идейна скица. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Кондева

Изпълнено.

110/26.03.2015г.

Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот ХХVІІІ-1732, 1733 в кв.327 по плана на гр.Велинград, като за сметка на същия се образуват три нови УПИ: ХХХVІІ-1732, ХХХVІ-8938, ХХVІІІ-1733 в същия квартал в съответствие с имотните граници на имотите и съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение. По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ ІV-8379 в северозападната му част и на УПИ ІІ-8375 в югозападната част. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Кондева

В процедура по изпълнение

111/26.03.2015г.

Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на улица с ос.т.25752-25751 в кв.300 по плана на гр.Велинград, като се намалява ширината на улицата по съществуващия на място път и в съответствие с границите на имот пл.№8063. По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ VІІІ-8063 в кв.300 от север, като се уширява до новопроектираната улица. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Д.Кондева

Срок, изтичащ на 10 юни

112/26.03.2015г.

Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасета за електрозахранване на ПИ 054004, местност „Черновръх” по КВС на с.Кръстава, Община Велинград.

Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

С.Бошнак

Предстои издаване на заповед.

113/26.03.2015г.

Разрешава изработване на ПУП – план за регулация и застрояване, който предвижда: 1.С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда за сметка на ПИ 917, който попада в УПИ ІІ-„Озеленяване” да се образува нов УПИ ХХІV-917- „За жилищно строителство” с площ 580кв.м., квартал 65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград на основание чл.62а, ал.4 от ЗУТ. 2.С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат две нови застроително петна до три етажа – свободно застрояване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на гореописаните точки

Ив.Шулева

Изпълнено. Издадена заповед №610 от 07.05.15г.

114/26.03.2015г.

Одобрява изработеният ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП – парцеларни планове за трасета за електрозахранване, водоснабдяване и канализация на ПИ 341028, местност „Мариница-Оранжериите” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Ив.Шулева

Изпълнено.Издадена заповед №611 от 07.05.15г.

115/26.03.2015г.

Разрешение за изработване на ПУП-схема за трасе на въздушна кабелна мрежа за разпространение на интернет, телевизионни и радио сигнали по улици в с.Драгиново, Община Велинград.

Ив.Шулева

Изпълнено.Издадена заповед №609 от 07.05.2015г.

116/26.03.2015г.

Отлага за следващо заседание предложението за Изменение и допълнение на Решение №10/26.01.2006г. и решение №72/24.03.10г. на ОбС – Велинград.

Общински съвет – Велинград изисква да му бъде представена по-пълна информация за местоположението на чешмите с минерална вода, със схеми за разположението им, както и прогнозни средства за възстановяване и рехабилитация на емблематичните чешми в града.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

М.Полежански

Решението отложено за следващо заседание съгласно текста.

117/26.03.2015г.

Разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация – изменение на улична регулация по съществуващи улици и изградена водопроводна мрежа в с.Биркова, с.Враненци, с.Горна Дъбева, Община Велинград

С.Бошнак

Предстои издаване на заповед.

Приети – 117решения Отложени за следващо заседание – 4 броя – 46,65,76,116 В процедура по изпълнение – 9 броя – 16,27,51,105,107,108,110,112,117 Изготвил: Янка Петрова Съгласуван с изпълнителите на решения

Коментарите са изключени!