Сесия 2010-12-30

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2011г.
  2. Удовлетворяване на парични вземания на работници и служители от „Стройком” ЕООД.
  3. Поемане на дългосрочен дълг от Община Велинград.
  4. Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектопредложение по проект за социално включване пред МТСП.
  5. Даване съгласие образцово народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велинград да кандидатства с проектопредложение –„Обновяване и развитие на населените места”.
  6. Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ ХІІ-1413-общ. в кв.441 на гр.Велинград.
  7. Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ ХІ-1413-общ. в кв.441 на гр.Велинград.
  8. Одобряване на оценка по поправка на Договор №34/25.01.07г. за имот в кв.10А на с.Юндола.
  9. Одобряване на оценка на общинската част на имот пл.№209 в кв.10 по плана на с.Всемирци, Община Велинград.

10. Одобряване на оценка на общинската част на имот пл.№210 в кв.10 по плана на с.Всемирци, Община Велинград.

11. Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №VІІ-649, кв.55 на гр.Сърница.

12. Одобряване на оценка за ОПС – 1/18 ид.ч. от УПИ №І-6461 в кв.86 по плана на гр.Велинград.

13. Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №ХХІІ-249 в кв.66 по плана на с.Драгиново.

14. Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №І-7113, кв.226”Б” по плана на гр.Велинград.

15. Учредяване възмездно право на сервитут за подземно кабелно ел.трасе в кв.178 на гр.Велинград.

16. Ликвидиране съсобственост на общински имот в УПИ №VІІ-343 в кв.303 по плана на гр.Велинград.

17. Ликвидиране съсобственост чрез доброволна делба в кв.75 по плана на гр.Велинград.

18. Предоставяне на имот в местността „Калище” за обезщетение на н-ци Исмаил Дидров.

19. Промяна предназначението на земеделски земи в местността „Гюмюш дере – 1” по КВС на гр.Сърница.

20. Допълване на одобрения кадастрален план с верните имотни граници в кв.156 по плана на гр.Велинград.

21. Даване съгласие в качеството си на собственик за промяна на плана за регулация в кв.551 по плана на гр.Велинград.

22. Даване съгласие в качеството си на собственик за промяна на плана за регулация в кв.10А по плана на гр.Велинград.

23. Даване съгласие в качеството на съсед за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.424 по плана на гр.Велинград.

24. Даване съгласие  за поправка на одобрен кадастрален план  с верни имотни граници в кв.371 по плана на гр.Велинград.

25. Изменение на плана за регулация  за кв.59 по плана на гр.Сърница.

26. Изменение на плана за регулация в кв.34 по плана на гр.Сърница.

27. Даване съгласие за одобряване на преоценка на нереализираните активи при първоначална тръжна процедура на „Стройком в ликвидация” ЕООД.

28. Даване съгласие за сключване на договор за наем.

29. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на магазин №18, находящ в кв.111 по плана на гр.Велинград.

30. Даване съгласие на Управителя на „ВКТВ” ЕООД да закупи автомобил от „Стройком в ликвидация” ЕООД. РЕШЕНИЕ №332

Коментарите са изключени!