ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.

Велинград 2015г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.

 

      В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям за разглеждане настоящия отчет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В системата на местното самоуправление  представителният орган на местната власт  Общински съвет – Велинград  заема ключово място, тъй като той пряко изразява волята на населението, взема решения от негово име и определя насоките за развитие на общината. Поради тази причина, считам за публично задължение, предоставянето на информация  за резултатите  от работата на Съвета за отчетния период на2014 г., както и за поставените приоритети  пред общинските  съветници за 2015 г.

В работата си местният парламент се е ръководил основно от нормите на националното законодателство, стратегическите документи за развитие на Община Велинград, Правилника за организацията и дейността на Об.С, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като специално внимание се обръща на подобряването и актуализирането на нормативно–правната рамка на  наредбите с местно значение.

Дейността на Об.С –Велинград се осъществява в тясно и конструктивно сътрудничество с Областната администрация гр.Пазарджик и Общинска администрация гр.Велинград, като приоритетно се вземаха решения, насочени главно към постигане на икономическа и социална стабилност в региона.

Предметът на дейност на Общинският съвет  е насочен към:

 • Анализ, обсъждане  и приемане на проекти на нормативни актове, представени на Съвета;
 • Изготвяне на становища по  предложени за проекти на решения и тяхното приемане;
 • Приемането на програми за развитие на общината, одобряване на доклади относно тяхното изпълнение;
 • Редовни заседания на постоянните комисии;
 • Редовни и извънредни заседания на Съвета;
 • Приемане и изслушване на граждани и съдействие за решаване на местни проблеми;
 • Контрол върху изпълнението на решенията на Об.С

Дейността на Об.С Велинград се извършваше въз основа на Програмата за работа на Съвета за второто полугодие на 2014 година, като при  планирането на заседанията си Об.С се фокусираше върху важността и релевантността на въпросите, представени за решаване. Приложение№1

На извънредно заседание на Общински съвет проведено на 20.10.2014г. настъпи промяна в състава на местния парламент, след подадено заявление за напускане от Димитър Гечев – общински съветник от групата на  „ГЕРБ”, поради избирането му за народен представител в 43 Народно събрание на Р България. Клетва за встъпване като общински съветник положи д-р Жеко Чешмеджиев. С това настъпиха промени в съставите на постоянните комисии по „ Транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации” и  „Икономика, финанси, бюджет и дружества” към Об.С – Велинград

Въпросът от изключителна важност за Община Велинград през този отчетен период на 2014, който единодушно обедини всички съветници  бе  инвестиционното предложение за „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център“.  По тази тема Об.С взе няколко решения, с които се обяви против развиването на минна промишленост в региона:

 1. Определяне на Общински съвет като заинтересована страна по отношение информацията, обсъждането и вземането на решение за реализацията на инвестиционно предложение за „Добив и преработване на волфрам съдържащи руди от находище „Грънчарица център – Община Велинград” на „РЕСУРС-1”АД гр.Пловдив. РЕШЕНИЕ №429
 2. Упълномощаване по реда на чл.99, ал.6 от Закона за опазване на околната среда. РЕШЕНИЕ №430
 3. Разрешение за изготвяне и одобрение на бъдещи подробени устройствени планове, във връзка със Закона за подземните богатства. РЕШЕНИЕ №431

Още през месец юли на 2014г. в програмата на Об.С залегна обсъждането на информацията предоставена от „Ресурс-1“АД гр.Пловдив на Община Велинград за преценка необходимост от ОВОС и задание за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, а на заседанието през месец август се разгледа информация относно Договор за ОВОС и Приложенията към него, както и Нетехническо резюме на ДОВОС по  горе-цитираното инвестиционно предложение.  На общественотообсъждане, проведено на 27 и 28.11.2014г. Общински съвет внесе възражение до фирмата концесионер , както и до РИОСВ –Пазарджик по изготвения доклад. Бяха изпратени протестни декларации до Вицепрезидента на РБ, Министър-председателя на РБ,министерството на икономиката, Министерството на туризма, МОСВ, Министерството на земеделието и храните, Депутатите от 13МИР Пазарджик, Областният управител, БАН и Басейнова дирекция Пловдив и Благоевград.

През месец декември 2014г Общински съвет  прие Програма за работата на местния парламент до края на своя мандат, в която залегнаха основни въпроси свързани с развитието на общината. РЕШЕНИЕ №428

През второто полугодие на 2014г. са проведени 7 заседания на Общински съвет, като 2 от тях бяха  извънредни. Разгледани са 222 проекторешения и докладни записки от Кмета на Общината и председатели на постоянни комисии, взети са 206 решения. По 11 от докладните записки няма взети решения /тъй като са били  дискусионни въпроси по изпълнението на Програмата на Общински съвет – Велинград за  отчетният период на 2014г./, 5 докладни записка са оттеглени от Кмета на Общината, като вносител на същите. По някои от точките от дневния ред са взети повече от едно решене напр. „Предоставяне на социална пенсия на жители на община Велинград”.

 Значителна роля в дейността на  Общински съвет заема работата на Бюрото за оперативно ръководство към Съвета. Благодарение на неговата  дейност  се осигуряваше  цялостната и компетентна подготовка на проектите за решения,  подробното им обсъждане и  последващо приемане. Оперативното бюро  е провело 6 заседания, едно от които извънредно, свързано с проблеми възникнали в  „МБАЛ Велинград” ЕООД.

Разгледани от ресорните Постоянни комисии към Об.С са общо 480 входящи преписки и докладни записки от кметовете на кметства, директори на ЦДГ, училища и др. институции, в т.ч.  22 молби и жалби на граждани

Общински съвет – Велинград е образуван от шест постоянни комисии, като по важните решения подкрепени от тях са:

Постоянна комисия по общинска собственост , местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция с председател Радослав Димов.  Проведени са 5 заседания, разгледани са 95 въпроса и са възложени контролни функции за 82 решения.

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №255,  РЕШЕНИЕ №292, . РЕШЕНИЕ №335  РЕШЕНИЕ № 387
 2. Одобряване на кандидатстване на Община Велинград с проект „Строителство на наблюдателен пункт-кула за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда в м.”Брези”, землище гр.Велинград и закупуване на средства за наблюдение и комуникация” по изпълнение на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. с приоритетите на Общински план за развитие на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №268
 3. Приемане отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.април 2014г.-м.юни 2014г. РЕШЕНИЕ №288
 4. Изпълнение решенията на ОбС за периода м.юли 2014г.-м.септември 2014г. РЕШЕНИЕ №437
 5. Даване на съгласие за кандидатстване на община Велинград по Програма BG04 ‘Енергийна ефективност и възобновяема енергия’, грантова схема BG04-02-30 ‘Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Министерство на Икономиката и Енергетиката на Р България. РЕШЕНИЕ №450

Постоянна  комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества, с председател Неби Бозов.  Проведени  са 4 заседания, разгледани са 67 въпроса и са възложени контролни функции за 22 решения.

 1. Отчет за приходи и разходи и баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. РЕШЕНИЕ №252
 2. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Велинград за първо полугодие на 2014г.
 3. Отчети  на управителя и контрольора на „ВКТВ“ЕООД за второ тримесечие на 2014г.
 4. Увеличаване капитала на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.РЕШЕНИЕ №279,  РЕШЕНИЕ № 384
 5. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“ по договор №36/3/3131178 от 06.08.2014г по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“, мярка 313 от Стратегия за местно развитие за Проект „ Подобряване на туристич. информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито“. РЕШЕНИЕ №286
 6. Даване на съгласие за подписване на дружествен договор между Община Велинград и „Паркинги и гаражи” ООД. РЕШЕНИЕ №323
 7. Изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №334, . РЕШЕНИЕ №434
 8. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Грашево, Община Велинград” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” в размер до 300 000,00лв. РЕШЕНИЕ №382
 9. Отчети на управителя и контрольора на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.01.14г.-30.09.14г.
 10. Отчети на управителя и контрольора на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за третото тримесечие на 2014г.
 11. Удължаване срока на издадената запис на запис от Община Велинград в полза на ОП „Регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по договор сключен между Община Велинград и Управляващия орган на ОП”Регионално развитие 2007-2013г.” „В подкрепа за следващия програмен период”, проект „Велинград-интегриран град на бъдещето”. РЕШЕНИЕ №432
 12. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране изпълнението на проекти. РЕШЕНИЕ №433

Постоянна  комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване, с председател Александър Гагов. Проведени са 5 заседания, разгледани са 92 въпроса и са възложени контролни функции за 72 решения

 1. Предоставяне на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция”. РЕШЕНИЕ №299,  РЕШЕНИЕ №332
 2. Одобряване на изработен проект за изменение на влязъл в сила ПУП-схема за трасе на нова канализация от кв.221 по плана на гр.Велинград до съществуващата канализация на ул.”Вела Пеева”. РЕШЕНИЕ №317
 3. Одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №330
 4. Проект за допълване и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот с пл.№8891-общ.в кв.3 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №427

Постоянна  комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности, с председател Реджеп Ходжов. Проведени са 5 заседания, разгледани са 28 въпроса и са възложени контролни функции за 11 решения .

 1. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2014-2015г. РЕШЕНИЕ №254
 2. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип /ЦНДТ/ с капацитет 24 потребители от 01.08.2015г. РЕШЕНИЕ №289
 3. Даване съгласие за запазване на услугите в „Звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж гр.Велинград”. РЕШЕНИЕ №290
 4. Информация за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата на детски заведения в Община Велинград  за учебната 2014/2015г. РЕШЕНИЕ №291
 5. План за интегриране на ромите в Община Велинград 2014-2017г.РЕШЕНИЕ № 386
 6. Промяна  в Решение № 337/05.08.2008г. във връзка с промени в ППЗСП. РЕШЕНИЕ №451

 Постоянна  комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство, с председател Златко Златанов. Проведени 4 заседания, разгледани са 47 въпроса и са възложени контролни функции за 4 решения .

 1. Процедура по замяна между Община Велинград и Министерство по земеделие и гори съгласно чл.40, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.30 и чл.35 от Закона за горите. РЕШЕНИЕ №246
 2. Процедура по замяна между Община Велинград и Министерство по земеделие и гори. РЕШЕНИЕ №305

Постоянна  комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации, с председател Тошка Кютов. Проведени са 5 заседания и са  разгледани  20 въпроса и са възложени контролни функции за 3 решения . Постоянната комисия е разгледала през отчетния период 22 молби и жалби на граждани.

 1. Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия, както и на извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

Неразделна част от работата на общинските съветници в тази постоянна комисия е свързана с  обществеността. Тя се изразява в  приемането и изслушването на граждани, разглеждането на молби и жалби, непосредствено обсъждане  и решаване на проблемите на хората в хода на самата среща, както и взаимодействието с общинските структори, предоставящи административни услуги.

Получената в хода на срещите с  гражданите информация е изключително важна и помага на общинските съветници в решаването на поставените  проблеми от населението и взимането на информирани решения във всички сфери на обществения живот на територията на  общината. Резултатите от тази работа са свързани с компетентността да се определят възможностите за положително въздействие и реално решаване на възникналите проблеми на населението и формирането на общественото доверие в структурите на местната власт.

Във връзка с приемането на подзаконови нормативни актове с местно значение Общинският съвет Велинград,  през второто полугодие на 2014г.  е разгледал и  приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №435

Съгласно Чл. 107, ал.2 от Правилника, Общинския съвет упражнява контрол върху актове на Кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет. Този контрол е организиран  чрез питания, отправени от общинските съветници съгласно чл.81 и чл. 82  от Правилника на Об.С. През отчетния период е  отправено едно питане от общинският съветник Йордан Аршинков относно:

 1.  Степен на изпълнение на проект „Ремонт на водопровод – Шерифова ливада и водоем на гр. Сърница”, както и изграждане на водоем в с. Боровиново, община Велинград

На  питането все още не е представен отговор от Общинска администрация.

      Всички актове на Общинския съвет са изпращани в срок на Кмета, на Областния управител и на района прокуратура гр. Велинград за контрол по законосъобразност.

        През второто полугодие на годината Кмета на Община Велинград  е върнал за повторно обсъждане в Общински съвет на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА само едно решение на Об.С Велинград – Решение №322/25.09.2014г. относно  попълване на нови имоти в кадастралния план на Велинград и ЧИПРЗ в кв.229, след което Общински съвет отменя първоначалното си решение.

Като орган по контрол за законосъобразност и целесъобразност Областният управител  е върнал през второто полугодие на 2014г. за преразглеждане 1 решение на Общински съвет Велинград, а именно Решение №358/30.10.2014г. относно продажба на общински недвижим имот в местността „Реката” по КВС на с. Медени поляни, като в последствие Об.С отменя решението си.

С определения № 873/04.08.2014г  и № 1385/07.11.2014г Административен съд Пазарджик се е произнесъл като е оставил без разглеждане  постъпили жалби по Решение №144/24.04.2014 на Об.С – Велинград за движение на атракционно влакче по бул. „Съединение” и Решение №284/26.08.2014г за издаване на разрешително за водовземане от сондаж „Власа”, като  прекратява производствата по административните  дела.

С Решение №521/13.10.2014г. Пазарджишкия административен съд обявява нищожността на Решение №144/24.04.2014г за движението на атракционното влакче, тъй като  този въпрос е от компетентността на Кмета на Общината.

През 2014г.  общинският съвет разполага с бюджет в размер на 168 340 лв, от тях 129 840 лв. за заплати  и възнаграждения, 47 000 лв. за задължителни осигурителни вноски и 14 800 лв. за издръжка. За 2014г. Общински съвет – Велинград е изразходвал 82 668 лв. Икономията от 85 672 лв. е в резултат на не изразходвани от ФРЗ средства  дължащи се на неизплатени възнаграждения на общинските съветници за съответната година.

Дейността на Об.С – Велинград регулярно е обхваната в средствата за масова информация, и в частност местните вестници  “Чепинец” и “Велинградски темпо новини”, а също така и в официалния  сайт на Община Велинград  www.m.velingrad.bg.

         Уважаеми общински съветници, в заключение искам да отбележа, че целта на Общински съвет Велинград  е стабилно социално и икономическо развитие на Общината и бъдещо подобряване  благосъстоянието на гражданите.  От начина, по който  работим и по това  дали отговорно  взимаме решения на всички равнища на управление, до голяма степен  зависи  успешното изпълнение на поставените пред нас цели в последната година от  мандата ни.  Задачата на Об.С е да  сплоти и обедини  местното самоуправление, да разработва единни подходи за решаване на съществуващите проблеми, да приложи положителния и позитивен опит от работата на общинските съветници и служителите в общинска администрация. Тази нагласа особено силно пролича в единната ни позиция относно инвестиционното намерение за „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица- център”. Това единство е  основата за устойчиво развитие на региона, подобряване на качеството на живот на нейните жители и най-важното, формирането на гражданско общество, което е безусловна предпоставка за утвърждаване  върховенството на закона.

     ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 ОТЧЕТ  ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА

/ПРОБЛЕМА/

 

Срок за

обсъждане

Вносител

Обсъжда се от:

1.

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Велинград за първо полугодие на 2014г.

м. VII

Общинска

администрация

 изпълнено

2.

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2014г.  м. VII

Общински

съвет

 изпълнено

3.

Отчети  на управителите и контрольорите на „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2014г.  м. VII

Управители и контрольори

 на ТД

 Изпълнено за ВКТВ

4.

Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2014/2015г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища и необхванати по възраст . Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.  м. IX

Общинска

 администрация

 изпълнено

5.

Отчет на изпълнението на общинската програма за превенция на наркотични зависимости и приемане на програма за учебната 2014/2015г. м.IX

Общинска

 администрация

Представен в месец януари2015г.

6.

Отчет на Кмета в изпълнение на актовете на Общински съвет м. IX

Общинска

 администрация

изпълнено

7.

Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия, както и на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон. м. X

Общинска

 администрация

изпълнено

8.

Определяне размера на местните данъци и такси за финансовата 2015г. Анализ  размера на прилаганите такси и цени на услуги . м. X

Общинска

администрация

Отпаднала необходимост поради непроменени данъци и такси

9.

Отчети на кметове на кметсва и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.  м. XI

Общинска

администрация

изпълнено

10.

Програма за развитието на ромските квартали /махали/, интегриране и социално включване на ромите. Отчет на извършените мероприятия до момента. м. XI

Общинска

 администрация

изпълнено

11.

Отчети  на управителите и контрольорите на „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за трето тримесечие на 2014г. м. XI

Управители и контрольори

 на ТД

изпълнено

12.

Приемане на програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2015г. м. XII

Общински съвет

изпълнено

13.

Отчет на кмета в изпълнение на актове на Общински съвет м. XII

Общинска

 администрация

изпълнено

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/Дияна Кехайова/

Коментарите са изключени!