Сесия 2015-07-20

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Разглеждане на Решение №220/25.06.2015г. след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община  Велинград. РЕШЕНИЕ №239

Докл.:Д.Кехайова

        2. Разглеждане на Решение №231/25.06.2015г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №240

Докл.: Н.Шаламанов

      3. Даване на съгласие за ЧИ на влязъл в сила ПУП- план за регулация и застрояване, засягащ УПИ №I- ‘За болница’ в кв.65, по плана на Велинград .РЕШЕНИЕ №241 

Докл.:Д.Кафеджиева

4.  Изменение на решение №216 от заседание на 25.06.2015г. РЕШЕНИЕ №242

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!