Сесия 2015-07-30

ДНЕВЕН РЕД

 1. Питания и въпроси

 2. Отчет за дейността на ОбС-Велинград и неговите комисии за първото полугодие на 2015г. РЕШЕНИЕ №243

  Докл.: Д.Кехайова Председател ОбС-Велинград

 3. Съгласуване на актуализирани Стратегически план за дейността на вътрешен одит в Община Велинград за 2015-2017г. и Годишен план за дейността на вътрешен одит на Община Велинград за 2015г.РЕШЕНИЕ №244

  Докл.: Райна Вардева-Дойчинова

 4. Отпускане на персонална пенсия на Ава Али Радкова. РЕШЕНИЕ №245

  Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 5. Отпускане на персонална пенсия на Рафаела Али Радкова. РЕШЕНИЕ №246

  Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 6. Одобряване на самостоятелни маломерни паралелки в училища и маломерни полудневни групи към училища за учебната 2015-2016г. РЕШЕНИЕ №247

  Докл.Н.Стефанова

 7. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г. РЕШЕНИЕ №248

  Докл.: М.Белухова

 8. Откриване на процедура за отдаване под наем на воден обект: Езеро ‘Клептуза’ /горно езеро/, относно предложение за поставяне на преместваеми съоръжения- водни колела, лодки и др. РЕШЕНИЕ №249

  Докл.: Б.Чинков

 9. Откриване на процедура за отдаване под наем на воден обект: Езеро ‘Клептуза’ /долно езеро/, относно предложение за поставяне на преместваеми съоръжения- водни колела, лодки и др. РЕШЕНИЕ №250

  Докл.: Б.Чинков

 10. Откриване на процедура за отдаване под наем на петна с номера от №1 до №8, разположени в УПИ VI- ‘За парк”, кв.393, Велинград. РЕШЕНИЕ №251

  Докл.: Б.Чинков

 11. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на едно допълнително помещение ведно със съответстващата му обща част от сградата, находящо се в сграда 2МЖ със ЗП 1220 кв.м в УПИ Х- ‘За просветна и обществена дейност’, кв.161 по плана на Велинград- ПОС, на СОУ ‘Св.св.Кирил и Методий’. РЕШЕНИЕ №252

  Докл.:Б.Чинков

 12. Отдаване под наем на общински обект ПОС – удължаване срок на Договор №54/31.01.2011г., помещение 16кв.м на 2-ри етаж, съставляващо обособена част от сградата на ОДК, построена в УПИ Х-2812 в кв.161, Велинград. РЕШЕНИЕ №253

  Докл.: Г.Янев, К.Карабожикова

 13. Удължаване срока на Договор №381/17.09.2012г. до 16.09.2022г. на ЕТ ‘Гинка и син’.РЕШЕНИЕ №254

  Докл.: Зл.Златанов, Б.Чинков

 14. Продажба на земя ЧОС, представляваща УПИ III-общ. с площ 601 кв.м, находящ се в кв.12 на с.Мечо корито на собственика на законно построена сграда в/у нея и определяне на пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №255

  Докл.: М.Белухова

 15. Определяне на пазарна цена на общ.имот пл.№7313, попадащ в УПИ №XLV-1983, 1984, 6721, 6729, 6730, 6737, 7198, 7313, 8230, 8680-’ За ЖС, търговоя, улсуги и басейн’, в кв.3441, Велинград.РЕШЕНИЕ №256

  Докл.: М.Белухова

 16. Изменение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2015г.РЕШЕНИЕ №257

 17. Предоставяне на възмездно право на ползване на ПИ №001163 с площ от 16.263 дка в м. ‘Юртище/Гьола’ по КВС на землището на Велинград .РЕШЕНИЕ №258

  Докл.:Н.Шаламанов

 18. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на анследници на Георги Стоянов Джорджов в землището на гр.Велинград, м.’Стража’.РЕШЕНИЕ №259

  Докл.: Н.Шаламанов

 19. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Асан Мустафов Есев в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №260

  Докл.: Н.Шаламанов

 20. Одобряване на пазарна оценка на ПИ №024005 с площ 2.299дка, нива осма категория, в м.’Кемера’, по КВС на землището на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №261

  Докл.: Н.Шаламанов

 21. Продажба чрез публично оповестен явен търг на поземлени имоти- земеделска земя по КВС, землища с.Пашови и с.Чолакова. РЕШЕНИЕ №262

  Докл.: Н.Шаламанов

 22. Промяна характера на собствеността на улица ПИ №9154 с о.т.2202а и о.т.2166а, кв.401 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №263

  Докл.: Г.Христозов

 23. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на мин.вода от Сондаж №4 ‘Власа’ на ‘Булрайцен’ ЕООД Велинград за обект ‘Вила Вучев’. РЕШЕНИЕ №264

  Докл.:М.Полежански

 24. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на мин.вода от Сондаж №4 ‘Власа’ на ЕТ ‘Дани-Илия Пашов’ Велинград за обект ‘Къща за гости’. РЕШЕНИЕ №265

  Докл.:М.Полежански

 25. ПУП-ПЗ за УПИ XIII-6169, 6170, 7791 в кв.300 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ №266

  Докл.: Д.Кондева

 26. ПУП-ПР за УПИ-I-390 в кв.331 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №267

  Докл.: Д.Кондева, инж.И.Николов

 27. Даване на съгласие за ЧИ на влязъл в сила ПУП- план за регулация и застрояване, засягащ УПИ №XVIII- ‘за ресторант’ в кв.178, по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ №268

  Докл.: Д.Кафеджиева

 28. Даване на съгласие за изработен проект за ЧИ на влязъл в сила ПУП – план за регулация , засягащ УПИ №II – ‘за училище’ в кв.424 по плана на Велинград, като за сметка на УПИ №II – ‘за училище’ се обособи нов УПИ №XXVIII- 7696, ‘За Ж.С. търговия и услуги’ с площ от 1820 кв.м. РЕШЕНИЕ №269

  Докл.: Д.Кафеджиева

 29. Даване на съгласие за ЧИ на влязъл в сила ПУП- план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № I- 3330, 6506, 6507, ‘За хотел, атракционно заведение и спортни съоръжения’; № IV-3161 и № V-3162 в кв.1841 по плана на Велинград .РЕШЕНИЕ №270

  Докл.: Д.Кафеджиева

 30. Одобряване на ПУП – определяне на трасе на нова подземна кабелна линия за ел.захранване на обект МВЕЦ „Водев чарк 2”. РЕШЕНИЕ №271

  Докл.:инж.И.Николов

 31. Одобряване на проект за ЧИПР на улица с о.т. №№55-58 и УПИ №III, IV, V и VI в кв. 26 по плана на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №272

  Докл.: С.Бошнак, арх.Т.Енев

 32. Одобряване на проект за ЧИПР на УПИ № VIII-379 в кв.19 по плана на с.Кръстава- РЕШЕНИЕ №273                                                   Докл.: С.Бошнак, инж.И.Николов

33. По Програмата за работа на ОбС за м.юли- 36.1 Представяне на актуален списък на ТД, в които Общита Велинград е съдружник или акционер.

Докл.Й.Петрова

33.2 Отчет на общинските съветници в качеството им на представители на Общината- съдружник в следните ТД: „Атлетик“АД, „Спорт Бееви“АД, „МБАЛ-Пазарджик“АД, „Велана“ООД, „Свежина“ ООД, „Паркинги и гаражи“ ООД, „Хорос“ ООД, „Булгард“ ООД. – непредставени

33.2 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Велинград за първо полугодие на 2015г.- непредставена

33.3 Отчети на управителите и контрольорите на „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за второ тримесечие на 2015г.- за „ВКТВ“ЕООД отложени с писмо с Вх.№536/21.07.2015г.; за „МБАЛ-Велинград“ ЕООД – непредставени

34.Удължаване срок на договор за отдаване по наем на общински имот ПОС, във връзка със защитен проект- обект 49 кв.м, няходящ се в ОДК. РЕШЕНИЕ №274

35.Удължаване срок на договор, помещение №17 на Кооперативен пазар с наемател СД „Зазьоови’. РЕШЕНИЕ №275

 1. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на мин.вода от Сондаж №13 с.Драгиново на ЕТ ‘Бялата вода-Метко Хаджиев’ Драгиново РЕШЕНИЕ №276

 2. Изработен проект за оцифряване за с.Алендарова- нов кадастрален район №501; с.Всемирци нов кадастрален район №502; кв.Далова с.Всемирци – нов кадастрален район №503; с.Долна Дъбева- нов кадастрален район №504 РЕШЕНИЕ №277

 3. Актуализация на общинския бюджет, предоставяне на временен безлихвен заем от общински бюджет и дофинансиране на предстоящите разходи за ЦНСТДМУ-1 с адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. Славянска” №5б във връзка с взето на 20.07.2015г. решение №242 на Общински съвет Велинград. РЕШЕНИЕ №278

 4. Увеличение на общинския бюджет ,във връзка с необходимостта от допълнителни финансови средства за финансиране на ФК „Чепинец в „размер на 20 000.00 / двадесет хиляди /лв. РЕШЕНИЕ №279

 5. Подписване на запис на заповед по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/2018 РЕШЕНИЕ №280

                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                                                                                          /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!