РЕШЕНИЕ №260

 

Относно: Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Асан Мустафов Есев в землището на с.Драгиново.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27,ал.2,т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

0

15

29

Общински съвет Велинград,

Р Е Ш И:

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлен имот №304076 с площ 2.382дка в м.„Арполитово”,НТП-полска култура,категория-шеста по КВС на землище с.Драгиново на наследници Асан Мустафов Есев, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д285/14.12.1992г. на ОСЗ гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012г. на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик.

2. Задължава Кмета на Община Велинград поземления имот по КВС на землище с.Драгиново, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1414/15.05.2015г.-Алиш Ахмедов Есев, за сведение и изпълнение.

3. Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.2015г., Протокол №11, точка №19 от дневния ред, по вх.№511/15.07.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!