РЕШЕНИЕ №266

  

Относно: ПУП-ПЗ за УПИХIII- 6169,6170,7791 в кв. 300 по плана на гр.Велинград.

На основание чл. 21 ал. (1) т. 8 и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128 ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл. 131 ал. 1 и 2 от ЗУТ , и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

0

15

29

Общински съвет Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласието си вкачеството си на орган , управляващ общинската собственост относно подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ ХIII- 6169,6170,7791 в квартал 300 по плана на гр.Велинград, като в същия се предвижда ново застроително петно до три етажа , свободно застрояване , плътност на застрояване – 60 %, Кинт. – 1,2 съгласно червените линии и цифри в скицата –идейно предложение.

2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.2015г., Протокол №11, точка №25 от дневния ред, по вх.№499/13.07.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!