Сесия 2015-08-24

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Разглеждане на Решение №262/30.07.2015г. на ОбС-Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №281

Докл.:Д.Кехайова

 1. Безвъзмездно учредяване право на строеж на ЦСМП-Пазарджик върху новообразуван УПИ ХІІІ-общ. РЕШЕНИЕ №282

Докл.:Г.Янев

 1. Промяна характера на собствеността на част от улица /ПИ пл.№9154/ и улица с ос.т.2202а и ос.т.2166а, по плана на гр.Велинград, а именно 201 кв.м. от публична общинска собственост в частна общинска собственост.РЕШЕНИЕ №283

Докл.:Г.Христозов,Г.Янев

 1. Одобряване на проект за ЧИПР в кв.26 по планана с.Кръстава. РЕШЕНИЕ № 284

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2015-2016г. РЕШЕНИЕ №285

Докл.:Н.Стефанова

 1. Отстраняване на техническа грешка в Решение №206/28.05.15г.относно ЦОП-Велинград, Социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. РЕШЕНИЕ №286

Докл.:Н.Стефанова

 1. Прекратяване собствеността между Община Велинград и „ТЕРМА ВЕЛ“ ООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №287

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Увеличение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ №288

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Кандидатстване на Община Велинград с проект „Мотивация за активност“ с Фондация „Разпространине на знание и социални дейности-Авицена“. РЕШЕНИЕ №289

Докл.:Д.Салкина

 1. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за дългосрочен револвиращ банков кредит за финансиране на изпълнението на проект „Зелена и достъпна градска среда в гр.Велинград по ОПРР в размер до 600 000лв./шестотин хиляди лева/. РЕШЕНИЕ №290

Докл.:Ал.Керина

 1. Избор на Управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №291

Докл.:Д.Кехайова

 1. Избор на Управител на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №292

Докл.:Д.Кехайова

 1. Избор на Контрольор на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №293

Докл.:Д.Кехайова

 1. Актуализация на разходната част на Бюджета на Община Велинград във връзса с ЦНСТ-1, находящо се на ул.“Славянска“ №5б и ЦНСТ-2, находящо се на ул.“Славянска“ №5.РЕШЕНИЕ №294

Докл.:Ст.Кърпачева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                   /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!