РЕШЕНИЕ №281

 

 Относно: Разглеждане на Решение №262/30.07.2015г. на ОбС-Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

На основание чл.45, ал.4, ал.7 и  ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.8, ал.9 и 10 от ЗОС и във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.42, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Отменя Решение №.262/30.07.2015г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област, в частта му, касаеща продажбата на имот №014052 с площ 4.779дка с НТП – ливада в землището на с.Чолаково.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.08.2015г., Протокол №12, точка №1 от дневния ред, по вх.№590/14.08.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!