РЕШЕНИЕ №287

 Относно: Прекратяване собствеността между Община Велинград и „ТЕРМА ВЕЛ“ ООД гр.Велинград.

В изпълнение на Решение №239/20.07.2015г. на ОбС – Велинград и на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2  от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

14

0

14

28

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Не прекратява съсобствеността между Община Велинград и „ТЕРМА ВЕЛ“ ООД гр.Велинградвърху УПИ №ХХІ-8795, 8228, кв.229 по плана на гр.Велинград, Община Велинград чрез продажба на общински недвижим имот.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.08.2015г., Протокол №12, точка №7 от дневния ред, по вх.№580/11.08.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!